Zdravie nadovšetko

Číslo zmluvy 103/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Zdravie nadovšetko
Dátum konania projektu 12.11.2021
Predkladateľ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo vytváranie príležitostí na podporu zdravia a zdravého životného štýlu ťažko zdravotne postihnutých osôb v Žiline. Zámerom bolo realizovať viacero voľnočasových aktivít pre osoby s ŤZP a seniorov, ktoré mali viesť k podpore zdravia, zdravého životného štýlu a kondície, hlavne po dlhých mesiacoch izolácie počas pandémie COVID. Aktivity boli zamerané nielen na rozšírenie vedomostí cez pohybové aktivity, ale tiež prostredníctvom víkendového rekondičného pobytu pre sluchovo postihnutých, a seniorov ktorý bol spojený s výletmi v prírode a wellness. Projekt bol zameraný nielen na podporu fyzického zdravia, ale aj uvedomenie si potreby starať sa o duševné zdravie, zmierňovanie sociálnej
izolácie a podporu vytvárania komunitného ducha. Ďalšími cieľmi projektu bolo zvyšovanie informovanosti o zdraví a zdravom životnom štýle, tiež prístup k informáciám pre sluchovo postihnuté osoby a podpora medziľudských vzťahoch a komunikácie medzi členmi komunity sluchovo postihnutých.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V súlade s cieľmi projektu sa uskutočnili tieto aktivity:
Prednášky s praktickými ukážkami Nordic walkingu a prípravy zdravých šalátov, základy petangu v parku, a rekondičný pobyt spojený s wellness, výroba informačného videa o Otužovaní. Zmeny oproti plánovaným aktivitám nastali hlavne pri realizácii prednášok, ktoré nebolo možné vzhľadom na opatrenia a strach našich členov zo stretávania sa v interiéri možné realizovať vnútri. Prenajaté priestory sme využili na prípravu všetkých podujatí, stretávanie realizačného tímu a spracovanie výstupov. Podpora zdravého pohybu a výlety v okolí si naši členovia realizovali podľa individuálnych preferencií a času. V rámci témy podpory zdravia vzniklo aj video v posunkovom jazyku a s titulkami o otužovaní. V septembri sa uskutočnila aktivita v parku – Petang v parku – kde sa sluchovo postihnutí mali možnosť naučiť základy petangu v spolupráci s JAS Žilina. JAS Žilina sú aktívni seniori, ktorí sa zúčastňujú aj súťaží v petangu a sú tými najpovolanejšími, ktorí nás to mohli naučiť. Časť finančných prostriedkov bola využitá aj na zakúpenie sád petangu a iného športového náradia avšak až po realizácii aktivity, nakoľko sme mali ťažkosti s eshopom, z ktorého sme chceli športové náradie pôvodne zakúpiť a preto sme to nestihli pred touto aktivitou. Na Petang v parku nám športové náradie láskavo zapožičali aktívni seniori z JAS Žilina. Naše zakúpené športové náradie sme využili počas rekondičného pobytu na vyplnenie voľného času.
Finančné prostriedky sme využili na preplatenie časti nákladov za služby ubytovania, stravovania, lektorovania prednášok, na zakúpenie materiálu na prípravu zdravých šalátov a pomazánok s využitím špeciálnych zmesí korení na dochutenie a na zakúpenie športového náradia.

Mediálne výstupy: 

Facebook – august 2021 – pozvánka na prednášky Nordic walking a prípravu zdravých šalátov –
https://www.facebook.com/kcanepsza/photos/6443206562364101

Facebook – september 2021 – pozvánka na Petang v parku – https://www.facebook.com/kcanepsza/photos/6601442463207176
Web stránka – august 2021 – pozvánka na prednášky – https://www.kcanepsza.sk/prednaska-o-nordic-walking/
Facebook – október 2021 – vzdelávacie video – Otužovanie –
https://www.facebook.com/kcanepsza/videos/718454636216907

Galéria: