Zážitky z Tramtárie

Číslo zmluvy 93/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Zážitky z Tramtárie
Dátum konania projektu 15.11.2021
Predkladateľ Komunitné vzdelávanie Kalimba

Cieľom projektu bolo:
– posilnenie personálnych kapacít lesného klubu a komunitnej školy Tramtária
– posilnenie kapacít na letných táboroch
– zlepšenie materiálneho vybavenia (materiál a pomôcky na vzdelávacie aktivity, outdoorové vybavenie, technické vybavenie a pod.)

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Z grantového systému nám bolo pridelených 2700 €. Časť z nich sme použili na posilnenie kapacít – odmenu pre lektorky zamerané na zážitkové prírodovedné a umelecké vzdelávanie a tiež na posilnenie kapacít počas letných táborov. Ďalšia časť prostriedkov bola určená na vybavenie a pomôcky, ktoré pri vyučovaní používame. Prírodovednú gramotnosť rozvíjame prirodzeným spôsobom priamo v prírode – najčastejšie v lesoparku ale zorganizovali sme aj viacero výletov do okolia Žiliny (Súľovské skaly, Hlbocký vodopád, Šutovský vodopád a podobne). Umeleckú činnosť sme okrem nášho zázemia rozvíjali a realizovali
aj v ateliéri (Stanica Záriečie) a v galériách (Nová synagóga, Považská galéria umenia).
Počas letných prázdnin sme zorganizovali 6 týždňových turnusov detských letných táborov. Vybavenie, ktoré sme nakúpili nám slúžilo po celý rok a veríme, že ešte aj naďalej slúžiť bude (napr. karimatky, hojdacie siete, športové náčinie, hudobné nástroje a podobne). Projekt celkovo hodnotíme ako úspešný.

Mediálne výstupy: 

lesnyklubtramtaria.eu – 05/2021 – článok
facebook lesného klubu Tramtária – viacero počas roka – post

Galéria: