Hovorím-nepočujem-komunikujem

Číslo zmluvy 94/2021
Názov projektu Hovorím-nepočujem-komunikujem
Dátum konania projektu 12.11.2021
Predkladateľ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie zručností rodinných príslušníkov ako aj verejnosti v komunikácii so sluchovo postihnutými. Hlavnou myšlienkou projektu bolo pripraviť kurz posunkového jazyka, ktorý bol obohatený o základné informácie o komunikácii so sluchovo postihnutými, pravidlami, ktoré je nutné dodržať, aby bola komunikácia obojstranná a efektívna a tiež základy odzerania, ktoré uľahčuje nepočujúcej osobe pochopiť obsah rozhovoru. Ďalšími cieľmi projektu bola podpora vzdelávania rodinných príslušníkov neformálnym spôsobom, takisto prekonávanie bariér v komunikácii s nepočujúcimi, šírenie informácií o potrebách sluchovo postihnutých. Dôležitou myšlienkou celého projektu bolo zmierňovanie komunikačnej bariéry a vytváranie prepojení v komunikácii so sluchovo postihnutými.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V projekte sme plánovali s realizáciou aspoň jedného kurzu posunkového jazyka s osobnou účasťou. Vzhľadom k opatreniam sa nám nepodarilo zostaviť skupinu, ktorá by bola schopná zúčastňovať sa pravidelných stretnutí v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Momentálne zvažujeme online kurz v platforme ZOOM. Situáciu nám sťažuje aj pracovné vyťaženie nepočujúcich-lektorov. Preto sme pristúpili k realizácii kurzu prostredníctvom našej web stránky. Uvedomili sme si, že komunikačná bariéra medzi počujúcimi a nepočujúcimi je príliš veľká, a chceme ju zmierňovať. Najskôr sme metodicky pripravili
text pre kurz odzerania, tento bude na web stránke uverejnený neskôr, pretože je ešte v procese prípravy. Takisto pripravujeme video k základným pravidlám komunikácie so sluchovo postihnutými, ktoré by bolo nápadité, užitočné a hlavne interaktívne a malo by slúžiť ako základ. V procese natáčania a úprav sú jednotlivé diely kurzu. Ide o krátke vety, ktoré sú vo forme videa natočené v posunkovom jazyku, s textovou
podobou a so zvukom. Videá budú na web stránke organizácie uverejňované postupne do konca roku 2021.
Ústrednou myšlienkou je prekonávanie komunikačných bariér neformálnym a dostupným spôsobom. Video si môže každý pozrieť doma v bezpečnom prostredí a naučiť sa jednotlivé vety tak, aby mohol v príslušnej situácii zareagovať v kontakte so sluchovo postihnutým. Našim cieľom nie je stať sa expertmi na posunkový jazyk, ale priblížiť dva svety – počujúci a tichý cez vzájomnú komunikáciu. Veríme, že našim projektom k tomu prispejeme. Finančné prostriedky z poskytnutého grantu sme využili na spracovanie textov a metodiky kurzu, tvorbu videí, ich grafické spracovanie, úpravu web stránky na zverejnenie týchto videí a pravidelnú aktualizáciu web stránky.

Mediálne výstupy: 

web – november 2021 – zverejnenie videí, článok
e-mail – november – december 2021 – rozposlanie linku na web stránku s videami do úradov a inštitúcií

Galéria: