KICKO klub – pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti

Detský klub KICKO v Žiline bol otvorený v roku 2014 ako reakcia na potreby rodičov

malých detí a nedostatok a málo rozvinutých alternatívnych foriem vzdelávania detí

predškolského veku. Klub oslovil svojou činnosťou a poslaním rodičov, ktorí majú záujem

zabezpečiť svojim deťom individuálnejší prístup, rozvoj celkovej osobnosti dieťaťa, ale hlavne rodičov detí, ktoré majú oneskorený psycho­motorický vývin, oslabený imunitný systém alebo iné zdravotné znevýhodnenie. KICKO klub sa stal alternatívou pre klasické škôlky a jedinú špeciálnu škôlku pre deti s postihnutím v Žiline. Učitelia v klasických škôlkach nemajú kapacitu venovať sa deťom, ktoré majú špeciálne potreby a špeciálna škôlka zase nedisponuje voľnými kapacitami ani kapacitami pracovníkov, ktoré by podporili rozvoj menej hendikepovaných detí.

Takéto deti sa v kolektíve detí s vyšším stupňom zdravotného postihnutia resp. hendikepu,

nerozvíjajú a v kolektíve zdravých detí, kde nemajú osobných asistentov zase trpia.

V súčasnosti klub poskytuje starostlivosť súčasne zdravým deťom a deťom napr. s oneskoreným psycho­motorickým vývinom, leukémiou, zrakovým postihnutím, Aspergerovým syndrómom a vrodenou deformáciu vnútorných orgánov a ochabnutým svalstvom. Preto je pre nás veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť rozvoju motoriky detí, ktorým sa venujeme v našej komunite. Vďaka tomuto projektu sme mohli detský klub vybaviť potrebnými pomôckami na cvičenie a a denne realizujeme aktivity zamerané špeciálne rozvoj motoriky deti.  Jeden krát do týždňa klub navštevuje aj fyzioterapeut, ktorý sa venuje špeciálne deťom s postihnutím. Vzhľadom na to, že projekt nebol podporený v plnej výške,  zamerali sme len na časť projektu a financie sme použili len na nákup pomôcok na cvičenie, ktoré zvýšili úroveň starostlivosti o deti v našej komunite.

Priestory klubu sú označené logom „Mesto Žilina Finančná podpora“ a informáciu o finančnej podpore  sme spomínali na všetkých aktivitách, na ktorých sa zúčastňovali rodičia detí a zverejnili sme ju aj na našich webových stránkach:

http://ozstopy.wix.com/kicko

http://ozstopy.wix.com/kicko#!detsk-klub/c3eo

V Žiline 11.11.2015

Eva Myjavcová

predsedníčka združenia

IMG_0192 IMG_0215 IMG_0329 IMG_0367 IMG_0393 IMG_0404 IMG_0422 IMG_0425 IMG_0429 IMG_0435 IMG_0492 IMG_0505 IMG_0549 IMG_20151103_092720 IMG_20151110_095533 IMG_20151110_095600 IMG_20151111_091923 IMG_20151111_091932 IMG_20151112_173132 IMG_20151113_074229