Agentúra osobnej asistencie Žilina – výnimočná sociálna služba

Číslo zmluvy 100/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Agentúra osobnej asistencie Žilina – výnimočná sociálna služba
Dátum konania projektu 1.5.2021
Predkladateľ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Cieľom projektu bolo:
zabezpečiť trvalú udržateľnosť a rozvoj Agentúry osobnej asistencie Žilina v prospech zlepšenia kvality a dostupnosti bezplatných sociálnych služieb – sprostredkovanie osobnej asistencie a špecializované sociálne poradenstvo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím mesta Žilina za účelom zlepšenia ich podpory nezávislosti a sociálnej integrácie. Predmetné sociálne služby významne dopomáhajú k lepšej kvalite života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, špeciálne s telesným postihnutím, na území mesta Žilina.
i v maximálnej možnej miere podporovať špecializovaný servis k osobnej asistencii – poradenskú, osvetovú a sprostredkovateľskú činnosť a zefektívniť systém sprostredkovania osobnej asistencie pre obyvateľov
mesta Žilina (databázy, archivácia, a pod.). i vyvolať aktivitu osôb s postihnutím riešiť svoju neľahkú situáciu
spôsobenú existenciou zdravotného postihnutia, vlastným pričinením pomocou dostupných prostriedkov, ktoré im ponúka štát a neštátne organizácie; podporiť ich právo na sebaurčenie a dopomáhať k ich sociálnej
inklúzii vo všetkých oblastiach života – vzdelanie, práca, záujmová činnosť. Za podpory finančných prostriedkov z grantovej dotácie Mesta Žilina sa nám uvedené ciele podarilo splniť.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Finančné prostriedky projektu boli využité na tieto účely:
– podpora propagácie, osvety a koordinačnej činnosti – pracovníci Agentúry osobnej asistencie Žilina realizovali viaceré pracovné výjazdy na rôzne inštitúcie napr. UPSVaR a ai. za účelom zlepšenia propagácie a osvetovej činnosti a dostupnosti informácii pre klientov a pre ostatné pomáhajúce profesie; distribúcia a dopĺňanie materiálov na informačné tabule a propagačné stojany, komunikácia s potenciálnymi klientmi, inzercia, nákup a výroba propagačných prostriedkov…
– doplnenie a skvalitnenie materiálno – technického vybavenia kancelárie, kancelárskych potrieb, nábytku a interiérových doplnkov vrátane špecifického príslušenstva pre potreby osôb s telesným postihnutím (sklápacie stolíky a pod.) ako i ekologického fungovania kancelárie (separácia odpadu a bioodpadu).
– doplnenie ochranných pomôcok a hygienických prostriedkov za účelom vytvorenia zdravotne bezpečného prostredia na poskytovanie osobných konzultácii pre klientov a ich rodinných príslušníkov (pandemické opatrenia, zvýšená potreby na dezinfekciu a čistotu)
– doplnenie archivačných materiálov – krabice, boxy, externý disk a pod. za účelom zefektívnenia a sprehľadnenia práce, správneho uchovania informácii v printovej a elektronickej podobe. Týmto projektom sme zlepšili podmienky na poskytovanie bezplatných sociálnych služieb. V rámci projektu sa nám nepodarilo zrealizovať žiadne skupinové hromadné osvetovo-propagačné aktivity vzhľadom na protipandemické opatrenia. Aj napriek tomu, všetky ostatné naplánované činnosti boli úspešné a výsledky projektu vnímame ako mimoriadne prínosné na podporu činnosti Agentúry osobnej asistencie Žilina predovšetkým na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb pre našu cieľovú skupinu a ich špecifické potreby.

Mediálne výstupy: 

Facebook Agentúry osobnej asistencie Žilina – október 2021 – tlačová správa
Časopis Ozvena – č. 3/2021 – tlačová správa

Galéria: 

Pre potreby kancelárie a zlepšovania komfortu poskytovaných
služieb vo vzťahu ku klientom, zakúpili sme: vysavač na priebežnú údržbu priestorov, čističku vzduchu na hygienu prostredia – najmä počas pandémie, reproduktor s mikrofónom na zefektívnenie osvetovej činnosti, skartovačku na bezpečnosť údajov, externý disk a boxy na spisy na archiváciu a spoľahlivé uchovávanie údajov.

Agentúra osobnej asistencie Žilina dbá na ochranu životného
prostredia, ekológiu a trvalú udržateľnosť prostredia. Zainvestovala do košov na separovanie odpadu, vrátane bioodpadu a následného kompostovania.

Na sfunkčnenie poskytovania sociálnych služieb a zútulnenie
priestorov kancelárie, zakúpili sme viaceré interiérové doplnky do kancelárie a do kuchynskej časti: rýchlovarná konvica, podnosy, tácky a šálkový servis pre klientov

Na zabezpečenie čo najlepšieho komfortu pre klientov počas
poskytovanie soc. služieb, zakúpili sme viaceré variabilné stolíky s rôznou nastaviteľnou výškou, dizajnom a možnosťami ukotvenia – vhodné pre osoby s telesným postihnutím sediacich na invalidných vozíkoch – aby počas konzultácii mohli na rovnocennom základe s ostatnými ľuďmi podpisovať, napiť sa vody, odložiť si osobné veci a pod.

V záujme zabezpečenia maximálnej možnej hygieny a zdravotnej
bezpečnosti prostredia pri poskytovaní sociálnych služieb pre klientov ako i pracovníkov agentúry sme zakúpili v väčšom množstve ochranných pomôcky a prostriedky, počas pandémie je zvýšený dopyt (rukavice, rúška, filtre, dezinfekčné prostriedky, štíty a pod.).