Prevencia proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a deťoch

Číslo zmluvy 98/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Prevencia proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a deťoch
Dátum konania projektu 27.11.2021
Predkladateľ SOROPTIMIST KLUB Žilina

Cieľom projektu bolo:
Edukácia a informovanosť mladých dievčat v problematike domáceho násilia

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade so žiadosťou o poskytnutie grantu.
Soroptimist klub Žilina zrealizoval v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka rozsiahlu prezentáciu na tému Prevencia proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a deťoch. V DC Lietavská Lúčka sú umiestnené dievčatá s poruchami správania, v drvivej väčšine z problematického rodinného prostredia, kde boli svedkami alebo obeťami domáceho násilia. Sú preto vysoko rizikovou, ohrozenou skupinou. Cieľom prezentácie bolo v širších súvislostiach oboznámiť žiačky s problematikou domáceho násilia, s možnosťami riešenia náročnej životnej situácie ohrozených osôb. Prezentácia sa stretla s veľkým úspechom, téma bola pre žiačky veľmi prínosná. Na záver prezentácie dostala každá žiačka leták so základnými informáciami o možnostiach pomoci, plus pomôcky na písanie a kreslenie. V Diagnostickom centre Lietavská Lúčka sa cca 1x za polrok obmieňa zloženie žiačok, túto akciu budeme preto pravidelne opakovať. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na výrobu letákov a na nákup pomôcok k prezentácii. Celý projekt aj prezentáciu realizovala Mgr. Eva Maníková, ktorá pôsobí v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka ako špeciálna pedagogička a zároveň
je členkou Soroptimist klubu Žilina. Túto akciu realizovala, samozrejme, bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

Mediálne výstupy: 

facebook – november – článok a fotografie

Galéria: