Žilinský miešaný zbor – celoročná koncertná činnosť zboru

Číslo zmluvy: 21/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Žilinský miešaný zbor – celoročná koncertná činnosť zboru
Dátum konania projektu: 31.12.2019
Predkladateľ: Miešaný zbor Žilina, OZ

Cieľom projektu bolo: Zámerom a cieľmi činnosti zboru je podpora kultúrnej tvorivosti organizačného tímu zboru, rozvíjanie voľno-časovej kultúrnej aktivity a vzdelávacieho programu v kultúre, zviditeľnenie mesta Žilina a Slovenka, prezentácia a propagácia slovenských skladateľov, obohatenie kultúrneho života mesta, interakcia slovenskej kultúry s inými kultúrami, koncertná činnosť zborov zo Žilinského kraja, spoznávanie iných kultúr a národov počas koncertov, umelecký a skúsenostný rast domácich organizátorov podujatí, budovanie medzinárodnej spolupráce, získavanie a rozvíjanie nových kontaktov na území Európy a sveta
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky  z dotácie boli použité v súlade so žiadosťou. Žilinský miešaný zbor pracuje celý rok, nácviky sa konajú raz týždenne,
v exponovaných obdobiach aj častejšie. Speváci sa zúčastňujú povinne stretnutí s hlasovou pedagogičkou z
dôvodu hlasovej hygieny, no najmä kultivovanosti hlasového prejavu spevákov Žilinského miešaného zboru. Počas nácvikov venovaných naštudovaniu hudobno- inštrumentálnych diel využívame korepetície, tento rok boli korepetície využité počas naštudovania diela Pavla Kršku Requiem pre sóla, dvojzbor a orchester a diela Antonína Dvořáka Omša D-dur op. 86. Zároveň zbor uviedol premiéry diel Jana Vičara Tempus Iuvenis a Juraja Filasa Magnifikat. Korepetície sme využili aj na sústredeniach zboru pred vystúpeniami. Speváci zboru, ktorí nie sú zo Žiliny a blízkeho okolia a pravidelne dochádzajú na nácviky, využívajú možnosť náhrady cestovného. Okrem kvalitného spevu každý spevácky zbor reprezentuje aj kultúrou odievania, preto sme sa tento rok po dlhom čase rozhodli potešiť poslucháčov, divákov aj fanúšikov vynoveným koncertným oblečením a spevákov praktickými koncertnými doskami na noty.

Mediálne výstupy:
stránka www.zilinak.sk – júl 2019 – článok o reprezentácii v zahraničí
časopis Naša žilinská diecéza – november 2019 – článok o festivale
stránka www.vocemagna.sk – celoročne – informácie, plagáty, propagácia festivalu
https://www.facebook.com/KrKSZilina/ – október 2019 – livestream z Voce Magna Žilina
internetová stránka www.skozilina.sk – podľa aktuálnych koncertov a akcií – plagáty, fotografie a videá z koncertov
stránka www.satb.sk – október 2019 – článok o festivale a súťaži Voce Magna
televízia TV RAJ – október – relácia o zborom organizovanom festivale a jeho histórii v trvaní 28 minút
časopis Naša žilinská diecéza – október 2019 – uverejnený program Voce MagnaŽilina
stránka www.ceskezbory.cz – október – článok o víťazovi Voce Magna a festivale
ulice mesta Žilina – september- október 2019 – cityligty k festivalu organizovanom Miešaným zborom Žilina
Hlinkove námestie- veľkoplošná obrazovka – september- október 2019 – videospot
internetový portál zilinak.sk – 21.október 2019 – článok
noviny Žilinský večerník – október 2019 – článok
www.facebook.sk – celoročne – fotografie a videá
časopis Adoramus Te – september, október 2019 – oznam, uverejnený program festivalu Voce Magna
televízia Dolný Kubín – 4. november 2019 – video z koncertu P. Krška: Requiem
stránka Krajské kultúrne stredisko Žilina – november 2019 – správa o koncerte zboru v Martine
televízia RTVS – 29. august 2019 – priamy prenos z osláv v B. Bystrici
televízia RTVS – 11. október 2019 – interview s dirigentom a šot v hlavnej spravodajskej relácii

www.roderik.sk
www.roderik.sk

www.roderik.sk