Tancom naprieč generáciami

Cieľom projektu bolo: Cieľom tohto projektu i našej stratégie na rok 2019 bolo ponúknuť žilinskej verejnosti
tanečné aktivity pre rôzne generácie, so zameraním na budovanie pozitívneho vzťahu k tancu a tvorivému pohybu v každom veku a na aktívnu účasť – na vlastnú fyzickú tanečnú skúsenosť, ako aj na šírenie povedomia o tanci pre divákov. Skvalitniť existujúce aktivity nášho centra a taktiež vytvoriť nové.
Ciele projektu v bodoch:
– uchopiť potenciál centra Labyrint – jeho priestoru ako aj dobrého mena v rámci lokálnej komunity
– šíriť povedomie o tanci ako jedinečnom nástroji fyzického i duševného rozvoja, povzbudiť k tvorivému pohybu i sebarealizácii v každom veku
– pripraviť reprezentatívny výstup tanečných aktivít rôzneho druhu v Labyrinte, kvalitné a divácky atraktívne
predstavenie
– obohatiť tvorivý tanečný proces o nové kvality v rámci zdieľania a medzigeneračnej výmeny,
– prostredníctvom spoločného multi-generačného predstavenia osloviť väčší počet a pestrejšiu škálu divákov.
– budovať pozitívny vzťah k tvorivosti i umeniu
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Naše tanečné aktivity pre rôzne
generácie prebiehajú v Labyrinte na pravidelnej báze. Možno ich rozdeliť na tanečné dielne určené deťom od 4 do 10 rokov, hodiny súčasného tanca mládež a dospelých a hodiny orientálneho tanca pre dospelé ženy. Tieto aktivity sme vďaka finančnej podpore mesta Žilina mohli obohatiť o nový rozmer – tvorivú spoluprácu, ktorá všetky tri spojila do spoločného viacgeneračného predstavenia „Alica v krajine zázrakov“.Príprava si vyžadovala tvorivú spoluprácu lektoriek tanečných hodín, do spoločného tvorivého zámeru spájala rôzne metodológie a kvality tanečného umenia. Do procesu sme prizvali aj režisérku a dramaturgičku, ktorá vytvorený materiál dramaturgicky prepojila a režijne upravila do jednotného celku. Spoločné sústredenia a skúšky sme realizovali mimo štandardných pravidelných hodín. Aby bolo záverečné predstavenie vizuálne pôsobivé, prizvali sme na spoluprácu krajčírku, ktorá nám navrhla kostýmy, a nakoľko je pedagogička, bola výbornou oporou pre deti počas skúšok i samotného predstavenia. Predstavenie sme uviedli dvakrát v júni,v rámci 1.fázy projektu. V 2.fáze projektu (od septembra 2019) sme prijali niekoľko nových členiek a členov na tanečné aktivity. Najbližšie predstavenie bude v januári 2020 (pôvodne plánované na december 2019, presunuté z praktických dôvodov/sviatky-obsadenosť divadla). Realizácia aktivít bude mať podobný priebeh. Nakoľko ide o reprízu, materiál je vytvorený, môže byť preskúšaný prípadnými novými účinkujúcimi, dopracovaný a vylepšený. Repríza nám umožňuje predstavenie posunúť – na úrovni umeleckej, vzdelávacej i popularizačnej. Júnové predstavenia navštívilo cca 500 divákov.

Mediálne výstupy:
Facebook – jún 2019 – propagácia prostredníctvom facebook eventu
Webcentrum Labyrint – september 2019 – videotrailer k predstaveniu
Webcentrum Labyrint – jún 2019 – článok o predstavení
Webcentrum Labyrint – jún 2019 a september 2019 – článok o projekte „Tancom naprieč generáciami“

Alica v krajine zázrakov