Príprava projektu funkčnej rekreačno-oddychovej zóny v blízkosti kultúrnej pamiatky kostola sv. Juraja v mestskej časti Trnové.

Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo: 161/2015 – OKŠCRMR/2015

Záujmové územie v blízkosti unikátneho kostola sv. Juraja v mestskej časti Trnové sa riešilo komunitným plánovaním s miestnymi obyvateľmi, študentským workshopom, diskusným večerom.

  • Komunitné plánovanie s miestnymi obyvateľmi všetkých vekových štruktúr.

Na úvod komunitného plánovania sme pripravili dotazník a rozposlali medzi obyvateľov mestskej časti Trnové.

Hodnotenie dotazníka – dotazník vyplnilo cez web a  v písomnej podobe celkovo 453 občanov mestskej časti čo predstavuje zhruba 20% obyvateľov Trnového. Výsledkom dotazníka je reálny pohľad obyvateľov na danú plochu, ktorú poznajú a uvedomujú si jej potenciál, keďže Trnové nemá reprezentačné centrum a taktiež tu absentuje kvalitný verejný priestor a oddychová zóna, pokladajú tento priestor za niečo čo musí ostať verejné a taktiež niečo čo by malo byť takzvaným zeleným jadrom mestskej časti. Výsledky dotazníka slúžili ako podklad pre vypracovanie ideovej štúdie pre budúci park. Na základnej škole v Trnovom sme uskutočnili  Deň ilustrácií. Deti od prvej triedy až po deviatu navrhovali podľa svojich predstáv úpravu tohto priestoru. Modelovali, maľovali park, ktorý chcú v blízkosti školy.

Výsledky komunitnej plánovacej akcie na miestnej základnej škole sme taktiež použili v plánovacom procese. Na verejnom pikniku sme získali veľmi cenné informácie od miestnych obyvateľov. Na pikniku si obyvatelia mohli pozrieť aj práce detí, ako si predstavujú park.

  • Študentský workshop

Študenti materiály získavali a spracovávali počas celého týždňa.

Prezentácia štúdií projektov v kultúrnom dome v Trnovom prebehla za prítomnosti študentov a obyvateľov mestskej časti Trnové. Taktiež sme prezentovali výsledky komunitného plánovania a samotné štúdie vypracované na workshope prostredníctvom sociálnej siete a na stretnutí s občanmi Trnového.

  • Výstava a diskusný večer

Diskusia bola o ďalšom smerovaní projektu. Výsledné štúdie sme preposlali odbornej aj laickej verejnosti, ktorá ich zhodnotila podľa vopred daných kritérii /ekologickosť, realizovateľnosť, inovatívnosť a napojenie na Trnové/. Výsledky nezávislého hodnotenia sme počas diskusného večera prehodnocovali vzhľadom na možnosti ďalšej realizácie projektu. Výsledkom diskusného večera a celkového komunitného plánovania a študentským workshopom je reálna štúdia, ktorú sa budeme snažiť pretaviť do realizačného projektu a následne do reálnej podoby parku sv. Juraja.

S pozdravom

Darina Funtíková
štatutárny zástupca OZ Malá Fatra, Žilina

den ilustracii 1 den ilustracii 2 den ilustracii 3 diskusny večer 1 diskusny večer 2 diskusny večer 3 piknik 1 piknik 2 piknik 3 workshop 1 workshop 2 workshop 3

Poster_1

Poster_2

Poster_3

Poster_4