Podpora, dostupnosť a kvalita „tichých informácií“ pre sluchovo postihnutých

Záverečná hodnotiaca správa o činnosti

Číslo grantovej dotácie : 151/2015 – OKŠCRMR/2015

Cieľom nášho projektu bolo zefektívniť komunikáciu  medzi n/Nepočujúcimi a počujúcimi z nášho mesta Žilina, rôznych kútov Slovenska a okolitých krajín, ale aj skvalitniť príjem a dostatok informácií, ktoré  možno získať len od tlmočníkov posunkového jazyka, z internetových zdrojov a archívov televízií. Kúpou moderných a kvalitných počítačov a potrebnému materiálno- technickému zabezpečeniu sme organizovali kurz so zámerom zaškolenia n/Nepočujúcich a počujúcich  práce s počítačom, kde sa odstránili bariéry komunikácie a nedostatok informácií medzi n/Nepočujúcimi a počujúcimi občanmi Žiliny. Ďalšou významnou aktivitou bolo pripraviť mobilnú tlmočnícku službu a on line tlmočenie pre členov KC ANEPS Žilina. Vďaka novým stolovým počítačom, ktoré slúžia hlavne pre sluchovo postihnutých seniorov, majú možnosť tráviť voľný čas v našom zariadení a môžu si zistiť rôzne informácie, spojiť sa so svojou rodinou, kamarátmi a najmä komunikovať v posunkovom jazyku. Veľkým prínosom pre zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sa nachádzajú na území Žilinského kraja je vytvorenie vhodného miesta s potrebným materiálnym vybavením a využitím na každodenné účely a včasnými dostupnými informáciami aj prostredníctvom tlmočníka.

Hodnotenie stavu riešenia projektu:
Realizovaným projektom sa zlepšili a vytvorili  vhodné podmienky pre maximálne využitie dostupnej sociálnej služby na území Žilinského kraja a to On-line tlmočenie, ktoré budeme využívať aj v spolupráci s nadáciou Pontis. Podporili sme tak prostredníctvom grantového systému mesta Žiliny zvyšovanie dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby pre sluchovo postihnutých. Očakávaný výsledok  bol splnený na výborne úrovni a to aktívne zapojenie dobrovoľníkov zo Žiliny do realizácie projektu a dosiahnutie spoločenskej motivácie v oblasti sociálnej.

 Poskytovatelia sponzorského daru:

 Finančný: Mesto Žilina,príjem z 2 % FO a PO , KC ANEPS Žilina,

 Materiálny: KC ANEPS ŽA – priestory, občerstvenie, dobrovoľníci KC ANEPS Žilina

Zhrnutie celej akcie : celkový počet účastníkov 45 ľudí (sluchovo postihnutí, rodičia sluchovo postihnutých, priatelia a široká verejnosť.

V Žiline, dňa 22.10.2015, Mgr. Jana Filipová

DSC_6499 M2320002 M2340008 Posunkovy jazyk - jednorucna Posunkovy jazyk-01