Dni nádeje 2019 – XXV. ročník

Číslo zmluvy: 7/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Dni nádeje 2019 – XXV. ročník
Dátum konania projektu: 17.10.2019
Predkladateľ: Nadácia LÚČ v Žiline

Cieľom projektu bolo: Cieľom XXV. ročníka festivalu „DNI NÁDEJE 2019“ bolo nielen poukázať na patologické javy v spoločnosti, ale najmä aktivizovať všetkých zainteresovaných v oblasti primárnej prevencie. Opäť sme sa zamerali najmä na mladú generáciu, ktorá je veľmi vnímavá, a práve preto je nutné ich nielen informovať, ale najmä zvyšovanie ich povedomie v takých oblastiach života, ktoré ich pozitívne formujú a motivujú pre zdravý životný štýl. Preto sa snažíme zameriavať nielen na športové aktivity, ale aj na oblasť kultúrneho života. Snažíme sa tiež poukázať na úlohu kultúry v živote rodiny a jej motiváciu pre spoločne trávený čas. Prostredníctvom literárnej a výtvarnej súťaže motivujeme mladých ľudí, aby sa nebáli na verejnosti ukázať svoj talent. Dôležitým cieľom podujatia je aj zintenzívniť spoluprácu všetkých zainteresovaných a informovanie širokej verejnosti v daných problematikách a o možnostiach riešenia.
V primárnej prevencií poukazujeme na oblasť kultúry, ktorá obsiahne všetky vekové kategórie. Ponúkli sme
besedy, predstavenie, kde sme oslovili neaktívnych konzumentov. Ako už bolo spomenuté prostredníctvom
literárnej a výtvarnej súťaže sme oslovili aj aktívnych mladých ľudí, ktorí sa zapojili. Veľkým prínosom tohoto ročníka bolo zapojenie žiakov IŠZŠ Bytča, ktorí napriek svojmu hendikepu vystúpili na akadémií Oskar nádeje 2019 a ukázali, že nič im nebráni v tom, aby sa vedeli prezentovať a svojim umením vedeli osloviť svojich vrstovníkov. Počas festivalu sa nám tiež podarilo aktivizovať veľké množstvo obyvateľov Žiliny pre dobrovoľníctvo. Taktiež sa ukázalo, že v meste Žilina žije veľa ľudí, ktorí žijú filantropiou.
Do realizácie jednotlivých podujatí sa opäť zapojilo veľa inštitúcií od Mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja, neziskového sektora, štátnych orgánov, úrady, školy, polícia, súdy…/, podnikateľov, spolkov a mnohých iných.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky poskytnuté z Grantového fondu mesta Žilina pre rok 2019 sa použili na aktivity konané v rámci jubilejného XXV. ročníka festivalu „Dni nádeje 2019“. Aktivity boli zamerané najmä na primárnu prevenciu patologických javov v spoločnosti a voľnočasové aktivity.Do festivalu sa zapojilo množstvo základných a stredných škôl z celého Žilinského regiónu. Tiež množstvo pedagógov, odborníkov,dobrovoľníkov a širokej verejnosti. Študenti a žiaci sa zapojili do výtvarnej a literárnej súťaže a tiež do športových podujatí. Práce mladých umelcov boli vystavené v Krajskej knižnici Žilina, kde sa konali aj besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi, ktorí besedovali s mladými ľuďmi na rôzne zaujímavé témy. Súčasťou festivalu ako každý rok boli kultúrne podujatia. Akadémia „Oskar nádeje“ v Mestskom divadle Žilina bola venovaná mladým ľuďom a pedagógom. V MD Žilina sa konal aj „Večer vďaky 2019“. Tento rok festival svojou účasťou podporili na akadémií Kakaovníci a večer zoskupenie umelcov, ktorí oprášili najúspešnejšiu LP na Slovensku „Bolo nás 11“. Réžie večera sa ujal Anton Šulík. Zúčastnených pozdravili krátkym pásmom, mapujúcim 25. ročnú históriu podujatia, deti z CSS LÚČ Žilina.

Mediálne výstupy:
web CSS LÚČ Žilina – súčasnosť – prezentácia v powerpoite na webe
TV JOJ – 8.10.2019 – Dobré ráno – rozhovor
TV Severka -14.-18.10.2019 – reportáže z aktivít
RTVS – rádio Regina – 14.-18.11.2019 – reportáže o aktivitách
web ŽSK – súčasnosť – prezentácia o podujatí

foto+DN2019