Deň objavov 2.0

Číslo zmluvy 593/2023
Názov projektu Deň objavov 2.0
Dátum konania projektu od 1.6.2023
Dátum konania projektu do 10.11.2023
Predkladateľ Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

Cieľom projektu bolo:
– realizovať online súťaž pre základné školy v Žiline a okolí
– zakúpiť pomôcky na zážitkové vyučovanie chémie, fyziky a informatiky
– propagovať tieto prírodné vedy formou jednodňového podujatia založeného na bádaní, experimentoch, spoločnej práci starších a mladších žiakov

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V septembri a októbri 2023 náš štvorčlenný učiteľský tím pripravil a realizoval prostredníctvom webstránky a mailovej komunikácie trojkolovú online súťaž Deň objavov. Do súťaže sa registrovalo 11 tímov z rôznych ZŠ zo Žiliny a okolia. Víťazmi súťaže sa stali tímy z CZŠ Zaymusova, ZŠ s MŠ Závodie a ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom. Víťazné tímy spolu s ďalšími spolužiakmi, cca 12 žiakov z každej víťaznej školy, sa zúčastnili Dňa objavov, ktorý sme realizovali 8. 11. 2023 na pôde nášho gymnázia. Žiaci pracovali v 3 skupinách, venovali sa pokusom s Faradayovou klietkou, skúmaniu elektrostatických javov na fyzike, príčinám korózie kovov a chemickým reakciám v nej obsiahnutých v chemickom laboratóriu a tiež stavbe a programovaniu zariadení do inteligentnej domácnosti s micro:bitmi v počítačovej učebni. Pri práci na jednotlivých aktivitách Dňa objavov žiaci využili rôzne sady a pomôcky, ktoré sme nakúpili v rámci tohto projektu. Deň objavov sme zavŕšili slávnostným vyhlásením víťazov online súťaže a odovzdaním propagačných balíčkov pre každého zúčastneného žiaka či učiteľa. Účastníci podujatia hodnotili akciu pozitívne, veľmi ich oslovili experimenty, kladne sa vyjadrili aj k práci v skupinách či prostrediu, kde sa aktivity realizovali. 35 žiakom základnej školy veľmi aktívne pomáhalo pri bádateľských aktivitách asi 12 študentov našej školy podieľajúcich sa aj na príprave. Zúčastnených učiteľov ZŠ sme oslovili s cieľom získať spätnú väzbu pre možnú realizáciu ďalších ročníkov Dňa objavov. Na základe jeho priebehu a reakcií zúčastnených by sme v podobných podujatiach zameraných na popularizáciu prírodných vied radi pokračovali aj v budúcnosti. Grant mesta Žilina nám poskytol príležitosť hlbšie sa venovať konkrétnym javom či princípom preberaným na chémii, fyzike a informatike.

Mediálne výstupy

sociálna sieť Instagram, Facebook – september 2023 – oznam o začiatku súťaže
webová stránka Deň objavov – september 2023 – denobjavov.gvoza.sk, propagačná stránka súťaže
školská webová stránka – november 2023 – článok o Dni objavov
Žilinský večerník – november 2023 – odoslaný článok do sekcie Školstvo
sociálna sieť Instagram, Facebook – november 2023 – fotodokumentácia ku Dňu objavov

Galéria

V chemickom laboratóriu

Experimenty s chemikáliami Spoločné experimentovanie na fyzike Úvodný kvíz na fyzike

Programovanie zariadenia do inteligentnej domácnosti