Posilňovanie identity tolerantnej Žiliny

Číslo zmluvy 590/2023
Názov projektu Posilňovanie identity tolerantnej Žiliny
Dátum konania projektu od 1.6.2023
Dátum konania projektu do 8.11.2023
Predkladateľ Židovská náboženská obec

Cieľom projektu bolo:
– Budovanie tolerantnej identity mesta
– Vzdelávanie a osveta o lokálnej histórii Žiliny – príbeh židovskej komunity v Žiline
– Vzdelávanie o holokauste na Slovensku
– Posilnenie kritického myslenia žiakov
– Búranie predsudkov
– Budovanie vzájomného dialógu
– Posilniť vzdelávaciu vzdelávaciu a osvetovú činnosť Múzea židovskej kultúry v Žiline
Projektom sme v Žiline prispeli k budovaniu vzájomného porozumenia, tolerancie a osvety medzi mladými ľuďmi aj širokou verejnosťou. Predvojnová identita Žiliny bola spätá najmä s toleranciou a vzájomnou spoluprácou všetkých Žilinčanov bez rozdielu kultúrnej tradície alebo vierovyznania. Na túto pozitívnu identitu sme nadviazali vzdelávacími a osvetovými aktivitami pre žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť. Vzdelávacie aktivity sme realizovali priamo v našom Múzeu židovskej kultúry v Žiline, ktoré sídli v budove ortodoxnej synagógy na Dlabačovej ulici. Priestor poskytoval ideálny autentický zážitkový priestor. Sú tam vystavené aj exponáty viažúce sa k histórii židovskej komunity v Žiline aj sakrálne predmety. Tento rok sme budovu a expozíciu judaík renovovali, preto nie vždy sa dali všetky aktivity realizovať v tejto budove. Časť aktivít sme preto realizovali v iných budovách v meste spätých s históriou Židov v Žiline – v Novej synagóge Žilina a v Pamätnej izbe Vrbu a Wetzlera na Hollého ulici. Náplňou vzdelávania bolo oboznámiť návštevníkov o histórii Židov v Žiline, 2. svetovej vojne a holokauste, kultúre a aj príbehoch Židov, ktorí v minulosti tvorili významnú časť obyvateľstva Žiliny. Vzdelávacie programy obsahovali okrem prezentačnej časti aj priestor na diskusiu s lektorom, kedy žiaci alebo návštevníci dostávali odpovede na spontánne otázky. Lektorom bol predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl a na jednej aktivite pre verejnosť sa zúčastnil aj známy historik Ivan Kamenec.
Aktivity boli určené týmto cieľovým skupinám:
– žiaci základných a stredných škôl (najmä zo Žiliny)
– učitelia stredných škôl v Žiline
– široká verejnosť
– návštevníci a turisti mesta

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Program mal 3 tematické časti:
VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV
Školské triedy a to najmä základné a stredné školy zo Žiliny, prípadne aj blízkeho okolia
VZDELÁVANIE UČITEĽOV
Dôležitým poslaním bolo podporiť učiteľov, najmä stredných škôl
OSVETA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
Počas otváracích hodín v Múzeu židovskej kultúry v Žiline pôsobí aj lektorka, ktorá sa venuje návštevníkom a poskytuje im výklad a aj odpovede na ich otázky. V rámci podpory grantu mesta sme zaplatili časť nákladov na lektora v Múzeu židovskej kultúry v Žiline a časť opráv súvisiacich s expozíciou judaík v tomto múzeu.
Spomenieme najsilnejšie a najúspešnejšie momenty v rámci projektu:
24.-25.6. sme organizovali Stretnutie rodákov spätých so židovskou komunitou v Žiline a hostili sme ľudí z viacerých kútov Slovenska.
22.7. sme urobili aj prednášku pre zahraničných turistov – medzinárodných účastníkov pochodu Vrba Wetzler v autentických priestoroch pamätnej izby na Hollého ulici v Žiline.
Spolupracovali sme aj s iniciatívami ICEJ: Mňa sa to ne-týka a Chcem tu zostať. Urobili sme prednášku pre žiakov a učiteľov žilinských stredných škôl 21.9.2023 v Novej synagóge za účasti historika a pamätníka holokaustu Ivana Kamenca a Pavla Frankla, predsedu židovskej obce Žilina. Moderoval ju Fedor Blaščák. Súčasťou bolo aj sprievodné hudobné vystúpenie Dystopic Reqiuem Quartet pod vedením skladateľa Mira Tótha. Zúčastnilo sa 200 študentov.
Celkovo sa zúčastnilo aktivít projektu od januára do októbra cca 350 účastníkov, návštevníkov a divákov.

Mediálne výstupy

www.novasynagoga.sk a sociálne média Novej synagógy – jún-september – Článok a pozvánka na všetky významnejšie podujatia projektu
Denník N – 26.9.2023 – Článok, reportáž Olivera Reháka. Názov článku:
Predstavte si, že by vám zobrali mobily, počítače a odviezli vás do neznáma. Žilinskí gymnazisti zažili
netradičný dejepis

Galéria

Prednáška Pavla Frankla pre zahraničných návštevníkov júl Sprievodný program k prednáška pre stredoškolákov v Novej synagóge v septembri 2023

Opravy historických detailov a dverí v múzeu 2023 Opravy historických detailov a dverí v múzeu Prednáška Pavla Frankla pre stredoškolákov v Novej synagóge v septembri 2023