Ako nevytvárať odpad

Číslo zmluvy: 117/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Ako nevytvárať odpad
Dátum konania projektu: 1.6.2019
Predkladateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia o možnostiach ako nevytvárať odpad, s dôrazom na eliminovanie plastového odpadu. Vytvorenie vzdelávacieho videa a organizovanie edukačných prezentácií, ktoré by študentom ukázali negatívne vplyvy plastových tašiek, flašiek, vreciek a obalov na životné prostredie. Aktivita bude motivovať študentov k separácii odpadov a hlavne k uvedomelému nakupovaniu bez použitia jednorázových plast.tašiek.
Zapojenie študentov vysokej školy do tvorby vzdelávacieho videa, organizovania edukačných prezentácií a
exkurzie.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vďaka finančnej podpore mesta Žilina mohli študenti 4. ročníka vybraných stredných škôl získať vedomosti o tom ako nevytvárať odpad. Taktiež im boli prezentované informácie o negatívnych dopadoch plastov, netriedenia odpadu a možnostiach jeho energetického využitia. V rámci projektu sa vykonalo niekoľko aktivít, ktoré mali za cieľ zvýšenie povedomia najmä mladých ľudí, o správnych a nesprávnych spôsoboch nakladania s odpadom. Ďalším krokom bolo nasmerovanie mládeže k nevyhnutnosti triedenia odpadu v domácom prostredí.
V rámci projektu sa študenti stredných škôl zúčastnili odbornej exkurzie do spaľovne odpadu vo Viedni. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť študentov s fungovaním spaľovne odpadu a jej priestormi. Študenti mohli vidieť, ako je možné ekologicky a energeticky zhodnocovať komunálny odpad v širšom centre mesta Viedeň. Účastníci exkurzie dostali taktiež občerstvenie vo forme bagety a reklamné predmety.
Ďalším výsledkom projektu je vytvorenie videa vo forme animácií
(https://drive.google.com/file/d/114pPm2pIB9nwOOHVCMh0CgchvpKJ47tj/view), ktoré ukazuje negatívne vplyvy plastových tašiek, flašiek a vreciek na životné prostredie, ale tiež poukazuje na spôsoby ako nahradiť tieto jednorázové produkty za lepšie alternatívy. Toto video bude po ukončení projektu poslané do stredný škôl v meste Žilina a bude umiestnené na webové stránky, kde sa o možnostiach ako nevytvárať plastový odpad môže dozvedieť širšia verejnosť.
Vďaka podpore mesta Žilina sa teda o spôsoboch ako zbytočne neprodukovať plastový odpad dozvie veľké
množstvo obyvateľov mesta Žilina. Projekt pozitívne hodnotili aj samotní študenti a pedagogickí zamestnanci stredných škôl. Spätná väzba od účastníkov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej:
http://www.spssza.sk/download/8a6e907a-2019-10-13.pdf

Mediálne výstupy:
Vzdelávacie video „Ako nevytvárať odpad“ – https://drive.google.com/file/d/114p Pm2pIB9nwOOHVCMh0CgchvpKJ47tj/view

ptr
btr
cof
rhdr
cof