Neplytvaj a zdieľaj!

Číslo zmluvy: 120/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Neplytvaj a zdieľaj!
Dátum konania projektu: 15.11.2019
Predkladateľ: PAX ET BONUM

Cieľom projektu bolo: Materské centrum (MC) Sirotár vzniklo v roku 2015 ako sekcia Rodinného centra Sirotár, ktoré zastrešuje občianske združenie Pax et Bonum. Hlavným cieľom je vytvorenie vhodného prostredia pre rozvoj rodín a ich jednotlivých členov. Materské centrum sa aktívne venuje matkám na materskej a rodičovskej
dovolenke; konkrétne dvakrát do týždňa na niekoľko hodín otvára brány svojej herne pre deti s mamičkami, ponúkajúc zaujímavý program.
Projekt „Neplytvaj a zdieľaj!“ sme úspešne ukončili 15. novembra 2019 záverečným hodnotiacim stretnutím.
Boli vytýčené nasledujúce dva ciele projektu:
1.) Zvýšenie povedomia detí a ich rodičov o triedení, recyklácii a eliminácii odpadu formou prednášok, workshopov a vzdelávacích programov pomocou hier.
2.) Vytvorenie požičovne hračiek v rámci Materského centra s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov a eliminácie odpadu v rodinách.
Uvedené ciele boli dosiahnuté pomocou nasledujúcich krokov:
– zorganizovanie piatich prednášok o triedení, recyklácii a eliminácii odpadu pre rodičov detí (dospelých)
– v herni Materského centra zorganizovanie piatich vzdelávacích program o triedení, recyklácii a eliminácii odpadu pre deti formou hier
Prednášky, workshopy a vzdelávacie programy sa týkali ekologických oblastí ako:
a) triedenie a recyklácia
b) zero-waste (minimalizácia odpadu v domácnosti)
c) bezobalový predaj
d) látkové plienky
e) kompostovanie
– zabezpečenie literatúry s ekologickou problematikou pre knižnicu Materského centra
– vytvorenie brožúrky obsahujúcej informácie o triedení, recyklácii a eliminácii odpadu
– zorganizovanie divadelného predstavenia pre rodiny s deťmi o ekologických témach
– vytvorenie a vybavenie požičovne hračiek, kde si môžu rodiny s deťmi hračky požičiavať a zdieľať
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vďaka finančnej podpore z grantového systému mesta Žiliny sme mohli uskutočniť projekt Neplytvaj a zdieľaj! v Rodinnom, resp. Materskom centreSirotár a splniť tak všetky vopred stanovené ciele. Jednotlivé témy s ekologickou problematikou priblížili pozvaní hostia návštevníkom Materského centra formou prednášok a vzdelávacích programov. Finančné prostriedky z poskytnutej grantovej dotácie boli postupne investované do nákupu občerstvenia a pomôcok potrebných na realizáciu daných prednášok a vzdelávacích programov, ako i materiálu pre úpravu Rodinného centra. Taktiež sa v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina uskutočnilo divadelné predstavenie týkajúce sa danej problematiky. Ďalej bola z finančných prostriedkov
zakúpená literatúra, ktorá obohatila knižnicu Materského centra o knihy s ekologickou problematikou. Následne boli finančné prostriedky použité na nákup hračiek novovzniknutej požičovne hračiek. Kategórie hračiek boli vyberané na základe výsledkov rozsiahleho dotazníka, ktorý reflektoval požiadavky návštevníkov a sympatizantov Rodinného, resp. Materského centra. Rovnako bol z finančných prostriedkov realizovaný nákup nábytku pre uloženie daných hračiek. Požičovňa hračiek, ako i knižnica Materského centra je prístupná všetkým jej návštevníkom. Na záver bola na základe uskutočnených prednášok a vzdelávacích programov vytvorená brožúrka zaoberajúca sa aktuálnymi ekologickými témami, ktorá je distribuovaná nielen návštevníkom Rodinného centra, ale taktiež partnerským organizáciám, ako i žiakom MŠ Dobrého Pastiera na Solinkách. Jej tlač bola zabezpečená z poskytnutých finančných prostriedkov. V celom projekte bolo v rámci prednášok a hier spolu zapojených približne 70 rodičov so 100 deťmi.
O hladký priebeh projektu sa staralo 16 dobrovoľníkov všetkých vekových skupín.
Mediálne výstupy:
www.rcsirotar.sk – 01/09/2019 až 30/11/2019 – oznamy na webstránke Rodinného
centra Sirotár
https://www.facebook.com/rc.sirotar/ – 01/09/2019 až 30/11/2019 – oznamy na facebookovskej stránke (fanpage) Rodinného centra Sirotár
farské oznamy – 08/09/2019 až 10/11/2019 – farské oznamy v kostole Obrátenia
sv. Pavla – Sirotár
https://www.facebook.com/vazsi.zilina/ – 25/09/2019 až 01/10/2019 – na facebookovskej stránke (fanpage) partnera – bezobalová predajňa Váž si
https://www.facebook.com/chcembalitdobavlnky/ – 03/10/2019 až 09/10/2019 – na facebookovskej stránke (fanpage) partnera – látkové plienky LTE
https://kompostuj.me/ – 01/11/2018 až 06/11/2019 – oznam na webstránke partnera – o.z. Kompostujme