20 rokov poznania – zborník záverečných prác a otvorený cyklus prednášok pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku v Žiline

Číslo dotácie: 170/2015 – OKŠCRMR/2015

 1. ZHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV PROJEKTU

 Hlavným cieľom projektu bolo šíriť myšlienku aktívneho starnutia, vytvoriť priestor pre seniorské vzdelávanie a podporiť dobrovoľníctvo medzi staršími obyvateľmi mesta Žilina. Tento cieľ bol naplnený prostredníctvom vydania zborníka záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku v Žiline s názvom: Senior neznamená starý. Zborník priniesol motiváciu pre ostanú seniorskú komunitu k aktívnemu spôsobu prežívania seniorského veku, či už samotným štúdiom na univerzitnej pôde alebo zapojením sa do dobrovoľníckej práce na príprave a vydaní zborníka.

Hlavný cieľ projektu bol naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov:

 • zvyšovaním kvality seniorského vzdelávania na Univerzite tretieho veku v Žiline, ktorého výsledkom je tvorba kvalitných záverečných prác študentov – seniorov
 • vytvorením reálnych možností dobrovoľníckej práce v procese tvorby zborníka a jeho následnou prezentáciou širokej verejnosti boli k dobrovoľníctvu motivovaní aj občania mesta
 • vydaním jedinečného zborníka bolo mesto Žilina prezentované odbornej i laickej verejnosti ako spoločensky zodpovedné mesto efektívne využívajúce dobrovoľnícky potenciál seniorov
 • propagáciou zborníka a jeho zverejnením sa podnietil záujmu širokej verejnosti (aj mladšej generácie) o celoživotné vzdelávanie
 1. VÝSTUPY PROJEKTU 

Kvantitatívne výstupy projektu:

 • zapojenie 19 dobrovoľníkov – seniorov, študentov Univerzity tretieho veku v Žiline ako autorov príspevkov
 • zapojenie 3 dobrovoľníkov – seniorov, študentov Univerzity tretieho veku do procesu prípravy zborníka
  (2 dobrovoľníčky – jazyková korektúra textu, 1 dobrovoľníčka – prepis prác)
 • zapojenie 1 dobrovoľníčky – koordinátorky projektu z Univerzity tretieho veku v Žiline
 • zapojenie 1 dobrovoľníčky – študentky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity – grafika zborníka
 • vzhľadom ku krátenej pridelenej dotácii z požadovaných 1 410 EUR na pridelených 350 EUR bola tlač zborníka Senior neznamená starý prispôsobená na náklad  210 ks oproti plánovanému nákladu 500 ks  a plánovaný otvorený cyklus prednášok pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku v Žiline s názvom: 20 krokov k poznaniu nebol financovaný z prideleného grantu
 • mediálne výstupy v regionálnych médiách:

internetová stránka Žilinskej univerzity v Žiline: www.uniza.sk, oficiálne stránky mesta Žilina: www.zilina.sk, internetový portál: www.aktuality.izilina.sk, internetová stránka Ústavu celoživotného vzdelávania: www.ucv.uniza.sk, seniorský časopis „ SCHODY č. 10“, študijná príručka Univerzity tretieho veku

 • prezentácia vydania zborníka s finančnou podporou mesta Žilina a zapojenia sa študentov – seniorov do dobrovoľníckej práce pri tvorbe zborníka:
  • na slávnostnom otvorení akademického roku študentov Univerzity tretieho veku a jej pozvaných hostí a zástupcu Mesta Žilina – 23. septembra 2015
  • na zasadnutí Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, ktoré je plánované na 26. – 27. novembra 2015 v Liptovskom MIkuláši
  • zverejnením celého obsahu zborníka na internetovej stránke Ústavu celoživotného vzdelávania

Kvalitatívne výstupy projektu:

 • budovanie spolupatričnosti medzi obyvateľmi mesta Žilina a posilnenie medzigeneračnej akceptácie
 • rozvoj dobrovoľníctva, vytvorenie priestoru pre jeho posilnenie aj v oblasti vzdelávania seniorov
 • posilňovanie sebadôvery seniorov a zvyšovanie pocitu ich užitočnosti
 • podpora vzdelávania seniorov prostredníctvom získavania a cieleného hľadania nových informácií potrebných k vytvoreniu kvalitnej záverečnej práce na témy: Status seniora – vízia a realita, Moje štúdium na Univerzite tretieho veku, Čo by pomohlo mojej pamäti?, Ako vnímam starostlivosť o dušu?, Láska ako spôsob života
 1. CELKOVÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU

Výsledky projektu sú hodnotené prostredníctvom kvalitatívnych ukazovateľov na základe spätnej väzby cieľovej skupiny – jej účasťou na ďalšom vzdelávaní, zapojením sa do nových dobrovoľníckych aktivít na pôde Univerzity tretieho veku alebo do aktivít pripravených mestom Žilina. Vydanie zborníka za finančnej podpory Mesta Žilina je propagované aj v seniorskom časopise Schody, ktorý je zameraný na dobrovoľníctvo, šírenie kultúrneho povedomia a aktívneho života seniora a je 2x ročne distribuovaný v tlačenej podobe každému študentovi Univerzity tretieho veku.  Zborník záverečných prác aj časopis Schody je možné čítať na www.ucv.uniza.sk v sekcii Univerzita tretieho veku.

 

dobrovoľníčky_baner_zborník dobrovoľníčky_baner_zborník_2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

otvorenie_2015_2016_študenti otvotenie_2015_2016_riaditeľka_baner