Žilinská malá školská reforma

Správa o použití finančných prostriedkov z grantovej dotácie č. 143/2017 – OKŠCRMR/2017

 

 

Názov projektu: Žilinská malá školská reforma

 

OZ HARPÚNA žiadalo na predmetný projekt grantovú dotáciu vo výške 2500€.

Na základe rozhodnutia mu bolo pridelených 800€.

 

Celkové náklady na projekt do, ktorého je zapojených 9 základných škôl v zriadení mesta ŽIlina je 41 250€.

 

Z grantovej dotácie bolo podľa žiadosti, rozpočtu uhradená príprava, resp. Obstaranie učebných materiálov pre Genetickú modifikáciu.

Obstarávateľ Ing. Javorský na základe zmluvy materiál vypracoval za sumu 1500€.

Grantová dotácia v sume 800€ tvorila 53,3% z celkových nákladov, zvyšná suma bola vyplatená z príspevku nadácie Eset a vlastných zdrojov OZ HARPÚNA.

Vo Zvolene dňa 16.07. 2017