Úsmev pre autistov

Projekt pod názvom ,,Úsmev pre autistov“ sa začal realizovať v septembri 2016.Súkromná praktická škola (SPŠ) je súčasťou Regionálenho centra autistov (RCA), takže do projektu sa zapojili nielen žiaci a pedagógovia SPŠ ale aj žiaci a zamestnanci základnej školy s materskou školou a klienti špecializovaného zariadenia.

Na začiatku septembra boli všetci zamestnanci oboznámení s projektom a jednotlivými  aktivitami. Problematiku stomatohygieny (správnej starostlivosti o ústnu dutinu, chrup) zdravého životného štýlu (konzumovanie väčšieho množstva ovocia a zeleniny), pitný režim sme implementovali do celého výchovno vzdelávacieho procesu. Tieto problematiky sa stali súčasťou IVP (individuálních plánov) v mesiacoch sept. až november v predmetoch Zdravotnej výchovy, Prípravy jedál a výživy ako i formou medzipredmetových vzťahov v rámci Výchovy umením. Aj počas prestávok v čase oddychových aktivít, sme vsúvali žiakom vedomosti a prispievali k utváraniu správnych zručností a návykov už v spomínaných oblastiach.Pomocou kancelárských potrieb sme pre žiakov vytvorili potrebné pomôcky, pomocou ktorých si žiaci mohli osvojiť potrebné vedomosti. Bola zakúpená odborná litertúra na tému: Starostlivosť o ústnu hygienu a starostlivosť o zuby, ktoré budú žiaci aj naďalej využívať na získavanie nových vedomostí. Zakúpené boli i pomôcky potrebné na čistenie zubov (kefky, pasty, poháriky apod.) a dezinfekcia, ktoré nám poslúžia i naďalej k upevňovaniu pravidelných hygienických návykov.Počas troch týždňov sme realizovali  – zeleninový deň, mliečny deň, ovocný deň,   rozvíjali sme kultúrno společenské návyky pri stravovaní, upevňovali správny postoj ku konzumácii ovocia a zeleniny,k pitiu mlieka. Pravidelne počas výchovno vzdelávacieho procesu sme dbali o správny pitný režim, pitie čistej vody, bylinkových čajov.

V mesiaci október sa realizovali výtvarné aktivity, do krorých boli zapojené aj iné zariadenia. Výsledkom je výstava týchto prác v budove školy na témy: ..Najkrajší úsmev“, Môj boľavý zub, Moja zubná kefka“, Potraviny vhodné a nevhodné pre zuby“. Žiaci SPŠ si z obalov od mlieka vytvorili malú mliekáreň (model). V mesiaci sept. sa konala Medzinárodná konferencia počas ktorej si mohli všetci zúčastnení vypočuť odbornú prednášku MuDr. Babinskej (odborníčka na zdravú výživu z Akademického centra výskumu autizmu).

V mesiaci sept. a okt. 2016 sa realizovali zubné prehliadky v RCA Mudr. Monošíkom.Počas týchto prehliadok získali rodičia cenné informácie čo je dôležité v oblasti správnej dentálnej hygieny.

Dňa 7.11.2016 sa konal v priestoroch školy deň pod názvom ,, Úsmev pre autistov“.Do  tohoto dňa boli zapojení všetci zamestnanci a hlavne žiaci a klienti celého RCA. Hlavným cieľom bolo u žiakov vytvoriť pozitívne pocity zo stomatohygieny, pozitívne ovplyvniť i všetkých zamestnancov, pedagógov.V tento deň žiaci  navštívili zubnú ambulanciu, kde si na makete zubov trénovali správnu techniku čistenia a dočisťovania. V ďalšej časti sa zapojili do rôznych aktivit na tému zuby a starostlivosť o ne (didaktické pomôcky).Taktiež si mali možnosť pozrieť rozprávky a vypočuť pesničky v danej téme. Súčasťou tohoto dňa bolo zdravé občerstvenie – ovocie, zelenina ako i pitie vody a čaju. Rodičia boli informovaní o projekte počas slávnostného zahájenia školského roka, počas spomínaných stomatohygienických prehliadok a pri individuálnych konzultáciach.

Projekt sme prezentovali na našej webovej stránke ,odoslaním článku a fotiek do časopisov: Dobrá škola,  MY – žilinské noviny.

PaedDr. Beáta Matušáková