Sociálna inklúzia osôb s ŤZP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia

Číslo zmluvy: 110/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Sociálna inklúzia osôb s ŤZP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia
Dátum konania projektu: 1.1.2019
Predkladateľ: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím mesta Žilina prostredníctvom hry boccia a rozšírenie ponuky ostatných voľnočasových aktivít pre osoby s ťažkým telesným postihnutím pohybujúcich sa na mechanických / elektrických vozíkoch. Našou ambíciou bolo zlepšiť socializáciu a sociálnu integráciu osôb s ŤZP, zlepšiť ich kvalitu života, vytvárať im podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, sebarealizáciu a možnosti zapájania sa do diania v komunite na rovnocennom základe s majoritnou populáciou.
V rámci tohto projektu sme ponúkli a zrealizovali tieto aktivity:
-„Osviež svoje sily a záľuby“ – 4. ročník štvrdňového regeneračného pobytu v bezbazbariérovom priestore
penziónu Bystrík;
-Séria stretnutí v priestoroch bezbariérovej telocvične ZŠ Turie (Integrovaná boccia miniliga);
-„Do lesa na kolesách“ – jednodňový pobyt s poznávacím programom spojeným s aeroterapiou v Gaderskej doline (sociálna inklúzia osôb s ŤZP);
-„Oheň, voda, vietor“- integračná aktivita v žilinskom Lesoparku Chrasť (sociálna inklúzia osôb s ŤZP).
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky projektu sa
čerpali na prenájom bezbariérovej telocvične a zabezpečenie občerstvenia (pitného režimu) počas série stretnutí Integrovanej boccia miniligy. V rámci aktivity „Osviež svoje sily a záľuby“, časť finančných prostriedkov sa použila i úhradu ubytovacích a stravovacích nákladov v bezbariérovom penzióne Bystrík v Čičmanoch pre účastníkov. Zvyšok financii sa dočerpal na podporu, osvetu, propagáciu a koordináciu integrovanej boccie v rámci Žiliny a okolia.
Projekt hodnotíme ako mimoriadne úspešný a jedinečný svojho druhu. Účastníci boli spokojní a ocenili najmä inovácie aktivít a výber vhodného prostredia na realizáciu (aspekt bezbariérovosti).

Mediálne výstupy:
internet – Facebook Klubu OMD Farfalletta Žilina – október 2019 – poďakovanie; https://www.facebook.com/search/top/?q=Klub%20OMD%20Farfalletta%20%C5%BDilina&epa=S
EARCH_BOX
časopis Ozvena 3/2019, s. 32-34 – leto 2019 – krátky článok, poďakovanie,fotografie
webstránka Klubu OMD Farfalletta Žilina – október 2019 poďakovanie; https://www.farfalletta.sk/index.php/projekty/154-socialna-inkluzia-osob-s-tzp-mesta-zilinaprostrednictvom-hry-boccia