Skupina domáceho vzdelávania Narnia Žilina

Číslo zmluvy: 112/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Skupina domáceho vzdelávania Narnia Žilina
Dátum konania projektu: 1.1.2019
Predkladateľ: KICKO o.z.

Cieľom projektu bolo: – vytvoriť komunitnú školu ako bezpečné a vhodné miesto na vzdelávanie zdravých detí spolu s deťmi so špeciálnymi potrebami.
– zariadenie triedy prvkami, ktoré uľahčia vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením
– vzbudiť u detí záujem o knihy a lásku k čítaniu
– vedenie detí k empatii a pomoci slabším
– naučiť deti tvorivo a kriticky myslieť a zobrať zodpoivednosť za realizáciu úloh
– rozvinúť spoluprácu medzi školou a rodičom
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Aj vďaka tomu to projektu sme mohli zrealizovať myšlienku malej komunitnej školy , do ktorej sme integrovali deti s rôznymi znevýhodneniami ako napríklad dieťa s telesným postihnutím a poruchou reči, dieťa s vážnym onkologickým ochorením a oslabenou imunitou a s neurologickým následkami po chemoterapiách. Podarilo sa nám zrealizovať relaxačný kútik, kde deti mohli tráviť svoj voľný čas a dieťa, ktoré pociťovalo únavu si mohlo počas vyučovania oddýchnuť. Na túto aktivitu sme využili rôzny kreatívny materiál ako napríklad farby, textilný materiál, ktorý sme využili na ušitie sedacích vakov a relaxačnej lopty, nakoľko sme dostali darom náplň a jedna mamička nám to ušila vo svojej firme, takže sme na sedacie vaky nevyužili financie, ako sme povodne plánovali. V rámci budovania vzťahov škola-rodina a komunity maldých rodín, sme zrealizovali aktivity:
– Rodinná Kicko víkendovka:
Víkendovka sa konala vo februári 2019 v Tatranskej Lomnici a zúčastnilo sa jej 27 detí a 35 dospelých, vrátane dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do rôznych aktivít pre deti. Sponzoringom sme podporili 4 rodiny z našej komunitnej školy. Pri písaní záverečnej správy sme zistili, že sme v projekte uviedli zlý dátum realizácie víkendovky. Dúfame, že to negatívne neovplyvní hodnotenie nášho projektu.
– Rodinná Šarkaniáda spojená s varením gulášu:
Šarkaniády sa zúčastnilo cca 45 osôb vrátane detí. Jeden rodič – poľovník nám zasponzoroval mäso z diviny, takže zážitok z akcie bol o to príjemnejší.
Taktiež sme zrealizovali 3 prednášky a diskusie pre rodičov o výchove detí, ktoré mali veľký úspech.
V rámci projektu sme nezakúpili stoličku a lavicu pre telesne hendikepované dieťa, nakoľko si túto stoličku zakúpila rodina sama z iného zdroja, súčasťou stoličky bola aj pracovná doska.

Mediálne výstupy:
Veľkoplošná reklama – apríl-máj 2019 – billboard pri železničnej stanici v Žiline
Propagačné letáčiky – január- jún 2019 – rozdávanie propagačných letáčikov
Facebook – január-november 2019 – uverejňovanie fotografií z aktivít na sociálnych sieťach