sociálna a zdravotná oblasť

Číslo zmluvy: 58/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: sociálna a zdravotná oblasť
Dátum konania projektu: 1.1.2020
Predkladateľ: Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Cieľom projektu bolo: Zvýšenie kvality života členov organizácie – seniorov a zdravotne postihnutých. Hlavným cieľom bolo zbavenie členov pocitu osamelosti, zbytočnosti formou stretávania sa členov na plánovaných akciách – kultúrneho zamerania(film, divadlo, koncerty), rekreačno-rekondičné pobyty,výlety, návštevy liečebných kúpalísk, zabezpečenie masáží a pedikúry.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Z finančných prostriedkov
poskytnutých mestom Žilina sme prispeli našim členom na návštevy filmových predstavení, koncertov a
divadelných predstavení. S ročným predstihom sme mali naplánovaný a zabezpečený týždenný rekreačnorekondičný pobyt prihlásených členov v Oraviciach. Časť finančných prostriedkov sme použili na zabezpečenie pedikúr a masáží.
Všetky ostatné plány našej organizácie prekazil koronavírus, kvôli ktorému sme naplánované akcie na II.-IV.
štvrťrok 2020 museli zrušiť (okrem pedikúr, masáží a rekreačno – rekond. pobytu).

Galéria: