Prevencia drogovej závislosti mládeže

V rámci projektu Prevencia drogovej závislosti sme oslovili základné a stredné školy v Žiline. Novinkou v tomto roku bolo, že preventisti niektorých škôl už čakali na september a sami nám telefonovali, či tohoto roku pokračujeme v preventívnom programe a chceli si dohodnúť termíny besied. Môžem povedať, že besedy si už našli svoje miesto v preventínych programech základných a stredných škôl. Pri realizovaní projektu som sa stretla s veľmi pozitívnym prístupom zo strany pedagogických pracovníkov a špecializovaných pracovníkov na školách, o našu prácu bol prejavený záujem a vedenia všetkých základných a stredných škôl, ktoré som v rámci projektu doteraz oslovila nám vyšli maximálne v ústrety.

V tomto roku sa uskutočnilo 18 besied na dvoch základných a štyroch stredných školách. Celkovo sme oslovili 398 žiakov a študentov. Veková skupina, ktorej sa projekt dotýkal boli mladí vo veku 12-18 rokov.

Cieľom projektu bolo prístupnou formou sprostredkovať mladým ľuďom osobnú skúsenosť s drogou a závislosťou na drogách. Výstup z besied sme spracovali na základe anonymného dotazníka, v ktorom sme sa snažili získať informácie na základné otázky: mali ste už kontakt s drogou?, máte informácie o drogách a ich účinkoch na organizmus?, kde a ako ste drogu získali?, ako trávite voľný čas?, máte skúsenosti s nelátkovými závislosťami?, aký mate názor na marihuanu?, ak si zoberiete nejakú drogu, tak akú?…

Konkrétne poznatky a závery, ktoré projekt priniesol:

 

  1. Väčšina začína s experimentovaním a užívaním návykových látok – najmä tabaku a alkoholu – medzi 12 a 15 rokom života. Je to teda v období, kedy je mozog najviac zraniteľný a návykové látky spôsobujú mozgu najväčšie škody. Výzmamne sa skracuje doba potrebná na rozvoj závislosti.
  1. Za významný faktor, ktorý ovplyvňuje postoj k drogám je to, ako mladí ľudia trávia svoj voľný čas, akých majú kamarátov, prostredie a ktorom sa pohybujú. Jednoznačne sme videli, že tí, ktorí športujú, majú k droge odmietavý postoj. Takto je to aj u tých, ktorí sa venujú nejakej záujmovej činnosti…
  2. K najčastejšiemu prenosu drog dochádza  priamo medzi spolužiakmi, kamarátmi, v partiách a na zábavách, koncertoch a pod. – potvrdzuje 60-65% opýtaných. Pôsobenie skupiny na správanie jednotlivca je v tomto veku rozhodujúce.
  3. Za významné považujem nárast v užívaní marihuany, ktorá je mladými považovaná za mäkkú drogu, bez škodlivých účinkov. V tomto smere dominujú dievčatá pred chlapcami, tento vývoj je podmienený tým, že podľa zistenia dievčatá viac fajčia, chlapci viac užívajú alkohol.
  4. Komunikácia v rodine o škodlivosti drog sa pohybuje na hranici 70%, na školách fungujú preventívne programy hlavne v rámci predmetov ako je náuka o spoločnosti, prípadne biológia,
  5. Vytvorenie preventívneho programu aj pre rodičov, ktorí by takto získali lepšie komunikačné zručnosti a vedomosti je viac ako žiadúce.
  6. Nové závislosti a zneužívanie – vznikajú nové závislosti, fenomén mobilného telefónu, internetu a iných technológií.
  7. Podstatou primárnej prevencie je predchádzanie vzniku rizikového chovania u osôb, u ktorých sa rizikové správanie ešte nevyskytlo. Ide o výchovu k zdravému životnému štýlu a k rozvoju pozitívneho sociálneho chovania, zvládaniu rizikových situácií, trávenie voľného času a pod. Na besedách sme zaznamenali niekoľko prípadov, kde už primárna prevencia nepostačuje a dotknutí žiaci  napĺňajú predpoklad pre sekundárnu prevenciu. Títo sú už svojím rizikovým správaním ohrození, drogu užívajú a cieľom by malo byť zabrániť rozvoju závislosti.

 

Porovnanie základných a stredných škôl:

 

    Základná

Škola%

Stredná škola%
1. Kontakt s drogou áno 21,43 72,87
nie 78,57 27,13
2. Najčastejšia droga cigareta 15,31 55,81
alkohol 14,29 72,48
marihuana 2,04 23,64
iné- gambling, mobil,internet 5,10 18,60
3. Prenos drogy Ponúkol mi kamarát, spolužiak 11,22 58,14
Kúpil som si 2,04 6,59
Doma, droga je dostupná 5,10 8,91
Na diskotéke, zábave 2,04 15,89
4. Trávenie voľného času S kamarátmi, vonku 42,3 53,10
  Šport, záujmová aktivita 26,4 41,47
  Internet, chatovanie, mobil 31,8 47,29
5. Informovanosť o drogovej

problematike

áno 71,43 77,13
  nie 28,57 22,87

 

Dôvodov prečo človek siahne po drogách je veľa. Vyplývajú tak z jeho osobnosti, ako aj  zo spoločenského prostredia, ktorého súčasťou je rodina, škola a rovesnícka skupina. Dôležitú úlohu zohráva aj spoločnosť,  v ktorej žijeme.

V projekte budeme pokračovať aj naďalej, pretože oblasť primárnej prevencie drogových závislostí považujeme za mimoriadne dôležitú. Z nášho pohľadu nejde len o odovzdanie našich osobných skúseností s drogou. Jedná sa  aj o to, že aj my osobne rastieme a učíme sa komunikovať s mladými. Cieľom prevencie nie je teda len odovzdávanie informácií, ale vzájomný dialóg a pochopenie  na medzigeneračnej úrovni.

Eva Knapcová, Klub abstinentov Žilina

10.11.2018

sdr