Paľova Búda – Z lásky k Žilinčanom

Zámerom projektu bolo obyvateľom mesta Žilina priblížiť históriu dávnej výletnej
reštaurácie – Paľovej Búdy formou tlačenej knihy, nakoľko hoc prešla komplexnou
rekonštrukciou, súčasné využitie a vôbec – jej historické premeny a využitie v čase boli
známe len niektorým.
Pre naplnenie nášho zámeru sme zostavili pracovnú skupinu v tomto zložení:
Mgr. Miroslava Janošíková – autor knihy, historický výskum
Bc. Tomáš Rypák – spracovanie podkladov pre grantovú výzvu
Ing. Jozef Hriadel – webové služby a programovanie
Marek Malina – grafické spracovanie obsahu a obálky
Adrian Jakubek – spracovanie fotografií, historický výskum
Ing. Vladimír Šušoliak – vydavateľstvo Alfa a Omega, s.r.o.
Mgr. Ing. Zdenko Mezovský – správca Paľovej Búdy, univerzitný kaplán
Ing. Tomáš Nemec – projektové riadenie, podpredseda VŠ združenia Šanca, o.z.
Pracovná skupina sa stretávala priebežne no väčšie stretnutia boli v dňoch:
– 21.03.2017 – príprava podkladov pre grantovú výzvu
– 21.08.2017 – výber grafika a prvá konzultácia obálky
– 02.10.2017 – výber tlačiarne, konzultácia grafických prác, vytýčenie predbežných
termínov
– 13.12.2017 – odovzdanie knihy
Počas behu projektu v časti “dokončenie historického výskumu, sme narazili na niekoľko
problémov s hodnovernosťou získavaných informácii, nakoľko bolo ťažké ich overiť z
viacerých zdrojov, čo sa však napokon podarilo, a tiež v rámci komunikácie s žijúcimi
potomkami pána Folkmana. Ich pozícia veľmi vplývala na beh nášho projektu, nakoľko ako
stále žijúci potomkovia museli “schváliť” či verifikovať časť obsahu knihy venovanej životu
Pavla Folkmana.
Výsledkom našej práce môžete vidieť v priloženom výtlačku knihy “Miroslava Janošíková –
História Paľovej Búdy 1925 – 2018”, ISBN 978-80-89828-11-1 a webovej stránke
http://www.palovabuda.sk/ kde nájdete formulár na objednávku knihy.
Knihu plánujeme oficiálne predstaviť vo februári 2018, kedy budeme oslavovať 20. výročie
založenia Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite v Žiline.
Uvedenie knihy organizované ako spoločenská udalosť otvorená pre verejnosť v
podvečerných až večerných hodinách. Bude spojená s prezentáciou knihy, diskusiou s
autorom a sprievodným programom. O podrobnostiach budeme verejnosť informovať cez
internetové aj tlačené periodiká, a v pozvánkach.
Veríme, že náš zámer – predstaviť Paľovu Búdu – výletnú reštauráciu Pavla Folkmana
postavenú v secesnom štýle “z lásky k Žilinčanom”, uvítajú samotní Žilinčania pozitívne, a
kniha bude tvoriť v ich knižných zbierkach čestné miesto, poukazujúca na miesto “kam ako
deti chodili so svojimi starými rodičmi”.
Vizualizácia podpory:
Podpora nášho projektu mestom Žilina, konkrétne poskytnutie grantovej dotácie č. 61/2017 –
OKŠCRMR/2017, je graficky znázornené hneď na začiatku knihy za predsádkou a tiež na
webovej stránke www.palovabuda.sk
V menej občianskeho združenia Vysokoškolské združenie Šanca, v mene členov pracovnej
skupiny i v mene autora, Vám vyslovujeme vďačnosť za podporu nášho diela v prospech nás,
všetkých Žilinčanov.
S pozdravom

Tomáš Nemec, podpredseda