Naučme sa triediť odpad

Financie poskytnuté mestom Žilina boli použité na nákup interiérových a exteriérových košov na separovaný zber, na nákup lisov PET fliaš, na nákup ochranných rukavíc pre žiakov a na nákup igelitových vriec na odpad.

Projekt sme realizovali na základe pretrvávajúceho problému – množeniu odpadu na planéte Zem a konkrétne, samozrejme, množenie odpadu v našich domácnostiach, v našej škole, v triedach. Problém odpadu je veľmi aktuálny a každý človek by sa mal zamyslieť nad tým, čo on môže urobiť pre zníženie produkcie odpadu v jeho živote, alebo aspoň k jeho triedeniu. Žiaci potrebujú vedieť, že takýto problém ľudstvo rieši, že ho rieši každá samospráva, a mali by vedieť, ako by mohli oni sami prispieť k celkovému znižovaniu množstva odpadu.

Tento projekt vznikol predovšetkým na prvom stupni, kde pani učiteľky problém odpadu a separovania riešia na viacerých hodinách. Pre žiakov si pripravili pracovné workshopy, kde sa deti hravou formou učili o dôležitosti a o spôsobe separovania. Naučili sa určovať, ktorý odpad sa hádže do farebne rozlíšených odpadkových košov a vyhodnocovali, aké koše by boli najvhodnejšie do školy. So žiakmi prišli na to, že najpotrebnejšie sú koše na plasty a papier, a preto ich škola zakúpila do každej triedy (resp. pre dvojicu tried). Koše po zakúpení rozmiestnili po chodbách a v triedach. Žiaci v spolupráci s pani učiteľkami zrealizovali nástenku vo vestibule školy, ktorá informuje nielen všetkých žiakov, ale aj návštevníkov školy, aké dôležité a užitočné je separovanie odpadu.

Na hodinách technickej výchovy na druhom stupni sa téme odpadov a ich separovaniu (a následnej recyklácii) venovali žiaci na viacerých hodinách. Z globálneho pohľadu (celosvetový problém znečistených oceánov a podzemných vôd) i z pohľadu lokálneho (znečistené slovenské lesy, nebezpečné skládky, odpady na škole) žiaci premýšľali o ich možnostiach, ako by v tomto probléme mohli pomôcť škole, mestu, svetu. Zakúpili sa exteriérové koše na školský dvor, a počas viacerých brigád žiaci upratovali okolie školy.

Škola sa rozhodla navrhnúť mestu Žilina spoluprácu pri čistení a upratovaní niektorých častí mesta našimi žiakmi. S novým vedením mesta sa chceme dohodnúť na čase (plánujeme jar 2019), kedy by žiaci takto konkrétne prejavili záujem o svoje okolie, o čistotu v meste, kde žijú a študujú.

V projekte boli naplánované okrem upratovacích brigád aj vzdelávacie podujatia pre žiakov na tému recyklovanie, ktoré sa budú realizovať v jarných mesiacoch. Rovnako vedenie školy chce realizovať aj súťaž o ekologický nápad roka medzi jednotlivými triedami našej školy.

Chceli by sme v zmysle nášho enviromentálneho projektu apelovať na mesto Žilina, aby pristúpilo k separovaniu odpadu aj v samom centre mesta, aby sa aj naše snahy o separovanie neminuli účinkom, keďže na škole budeme triediť odpad, ale smetné nádoby patriace našej škole nie sú firmou zbierajúcou odpad v meste triedené…

Mgr. Anna Beňová

Celkové zhodnotenie projektu zo strany vedenia školy:

Projekt hodnotím pozitívne, nakoľko deti potrebujú vidieť príklad, ako môžu meniť fungovanie spoločnosti aj v ich mladom veku. Upozorňovať na užitočnosť triedenia odpadu a na znižovanie množstva odpadu je veľmi pozitívnym krokom a oceňujem týmto snahy učiteliek na prvom stupni našej školy.

Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy