Myslím, teda recyklujem

Projekt bol zameraný prioritne na žiakov základných škôl, v ktorom tvorivou formou – kreslením s témou  recyklovania –  vytvorili návrhy plagátov na podporu recyklácie a nálepiek a sloganov na zatváranie smetných košov, ktoré sú umiestnené na zberných nádobách v meste Žilina. Práce žiakov tak podnecujú širokú verejnosť k separovaniu odpadu a skrášľujú naše mesto.

Za poskytnuté finančné prostriedky sa digitalizovali vybrané návrhy žiakov a realizovala sa ich úprava do tlačovej kvality. Následne prebehla výroba a tlač plagátov a nálepiek a tím dobrovoľníkov uskutočnil výlep plagátov a nálepiek na zberné nádoby.

Výlep plagátov a nálepiek bol realizovaný do predloženia tejto správy len čiastočne, nakoľko z objektívnych dôvodov – aktuálne prebieha výmena zberných nádob spoločnosťou T+T, a.s. za nové (staré zberné nádoby sa už nebudú používať) – nebolo efektívne rozmiestniť všetky plagáty a nálepky na existujúce kontajneri. Výlep všetkých plagátov a nálepiek bude uskutočnený postupne do marca 2018 súčasne s výmenou kontajnerov, v súčinnosti so spoločnosťou T+T, a.s. podľa harmonogramu výmeny.

Dňa 06.11.2017 sa v rámci projektu konala v Krajskej knižnici v Žiline prednáška „Domácnosť bez odpadu“, ktorá bola zameraná na tému separovania a nevytvárania odpadu v domácnostiach a na praktické rady, čo môžeme pre životné prostredie urobiť práve my počas každého dňa nášho života. Krátka reportáž z konanej prednášky je dostupná na:

https://www.youtube.com/watch?v=ZyLkfPrFHFY&feature=youtu.be

V rámci festivalu Ekotopfilm bola inštalovaná výstava vybraných prác žiakov v žilinskom obchodnom centre Mirage v Žiline a počas mesiaca november 2017 prebieha výstava prác v Krajskej knižnici v Žiline.

Propagácia projektu prebiehala počas celého jeho trvania a to najmä prostredníctvom facebookovej stránky projektu, ktorá je dostupná na:

https://www.facebook.com/Mysl%C3%ADm-teda-recyklujem-projekt-200365780467440/

Fotogaléria k projektu  je dostupná na:

https://www.facebook.com/pg/Mysl%C3%ADm-teda-recyklujem-projekt-200365780467440/photos/?ref=page_internal

Vypracoval: Miroslav Chudej, 27.11.2017