Boccia rúca bariéry – Podpora sociálnej inklúzie osôb ŤZP v Žiline a okolí

Finančné prostriedky boli čerpané a použité výhradne na aktivity a činnosti uvedené v projekte „Boccia rúca bariéry – Podpora sociálnej inklúzie osôb ŤZP v Žiline a okolí“ za účelom rozšírenia ponuky možností na regeneráciu a voľnočasových aktivít pre hendikepované osoby, lepšej socializácie a integrácie osôb s postihnutím a zlepšovaniu kvality ich života.

Realizáciou tohto projektu sme rozšírili ponuku voľnočasových aktivít pre osoby s hendikepom (telesným i kombinovaným zdravotným znevýhodnením), osôb pohybujúcich sa na mechanických alebo elektrických vozíkoch. Prostredníctvom hry boccia sme aktivizovali a opakovane integrovali osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a vytvárali im podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, sebarealizáciu a možnosť zapojenia sa do diania v komunite. Tešíme sa  z nárastu nových záujemcov o bocciu, šírenie osvety o boccii ako prostriedku na regeneráciu a aktívneho trávenia voľného času osôb so znevýhodnením, zlepšovania ich zdravia, socializácie, integrácie do komunity a psycho – sociálnej pohody.

Čerpanie finančných prostriedkov z tohto projektu súvisí predovšetkým s prefinancovaním cestovných a ubytovacích nákladov spojených s podporou, osvetou, propagáciou a koordináciou integrovanej boccie v rámci Žiliny a okolia.

Časť finančných prostriedkov sa využila na nákup materiálu, výrobu boccistických hracích pomôcok, prenájmu bezbariérovej telocvične a občerstvenia (pitného režimu) počas série stretnutí Integrovanej boccia miniligy.

Fotogaléria
Klub FA_Fotogaleria_záverečná správa_2018