Agentúra osobnej asistencie Žilina – zlepšovanie kvality života a sociálnej inklúzie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Žiline prostredníctvom sociálnej služby sprostredkovanie osobnej asistencie.

Finančné prostriedky boli čerpané a použité výhradne na aktivity a činnosti uvedené v projekte „Agentúra osobnej asistencie v Žiline – zlepšovanie kvality života a sociálnej inklúzie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Žiline prostredníctvom sociálnej služby sprostredkovanie osobnej asistencie“.

Realizáciou tohto projektu sme prispeli k úspešnému pokračovaniu a podpore činnosti Agentúry osobnej asistencie v Žiline. Našou ambíciou bolo predovšetkým zabezpečiť trvalú udržateľnosť fungovania činnosti Agentúry osobnej asistencie v Žiline, systematicky a multidisciplinárne zlepšovať kvalitu života osôb s ŤZP, aktívne podporovať ich sociálnu integráciu a sociálnu inklúziu v rámci Žiliny a blízkeho okolia, zapájať ich do diania v komunite na princípe zmocňovania (empowerment), zlepšovať ich socializáciu, sebarealizáciu, podporovať ich zmysluplnosť a prínos pre spoločnosť.

Agentúra osobnej asistencie poskytuje pre mesto Žilina sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie podľa zákona 448/2008 Z. z. §46. Táto sociálna služba v krajskom meste Žilina donedávna dlhodobo absentovala, jej činnosť funguje od roku 2017 a vnímame ju ako mimoriadne dôležitú a potrebnú.

Osobná asistencia je podporným nástrojom na uplatnenie občana s ťažkým zdravotným postihnutím v spoločnosti. Je to forma kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – §20 až §23. Agentúra osobnej asistencie pôsobí ako bezplatná poradenská inštitúcia. Podporujeme nezávislosť osôb s ŤZP, pomáhame pri šírení modelu nezávislého života v kontexte princípu deinštitucionalizácie, zmocňovania (empowerment) a práva na sebaurčujúcu autonómiu osôb s ŤZP.

Finančné prostriedky z tohto projektu boli použité na materiálne dovybavenie bezbariérovej kancelárie (nábytok, technika). Ďalšia časť finančných prostriedkov sa použila na výrobu propagačných prostriedkov nevyhnutných na osvetovo – propagačnú činnosť (najmä exteriérovú formu propagácie- propagačný stan). V tomto roku sme sa zúčastnili viacerých podujatí v rámci Mesta Žilina, kde bolo potrebné sa prezentovať exteriérovými propagačnými prostriedkami. Časť finančných prostriedkov bola využitá i na vykrytie cestovných nákladov spojených s propagáciou, osvetou a koordináciou činnosti Agentúry osobnej asistencie Žilina a komunikačné náklady (poštovné).

Fotogaléria
AgOA_Fotogaleria_záverečná správa_2018