Žilina v 3D modeloch

ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ OBJEKTOV NA MARIÁNSKOM NÁMESTÍ

K lepšiemu poznaniu histórie mesta prispel archeologický výskum
Mgr. Jozefa Moravčíka v strede Mariánskeho námestia v roku 1995,
keď tu postupne objavil najmenej 8 stavieb, o ktorých neboli dovtedy žiadne informácie. Jeden z týchto objektov a to kamenná stavba o rozmeroch 8,5 x 7,5 m, ktorý sa najviac zachoval sme zamerali a následne 3D vymodelovali podľa jeho záznamov a fotodokumentácie.

OBJEKT NA NÁMESTÍ

Archeologický výskum centrálnej časti Mariánskeho námestia v Žiline, ktorý v roku 1995 realizoval Mgr. Jozef Moravčík, priniesol mnoho nových dovtedy nepoznaných nálezov. Tieto nálezy mali
rôzny charakter: postupne prestavované, resp. budované architektonické objekty, ktoré možno rámcovo datovať od konca 14. storočia až po 18. storočie, stredoveká úžitková keramika zastúpená gotickými pohármi, historická dlažba námestia, technická infraštruktúra, ktorú predstavuje napr. historický vodovod a ďalšie nálezy. Jeden z týchto nálezov – murovaná kamenná stavba uprostred námestia s obdĺžnikovým pôdorysom 8,5 x 7,5 m s kamennou pieskovcovou dlažbou a zachovanými časťami obvodových murív (naznačená v súčasnej dlažbe námestia) bola zameraná a následne vytvorený jej 3D model. Model historickej účelovej stavby, ktorá slúžila pre potreby obchodu a trhu na tzv. mestskom rínku v minulosti, bol vytvorený na základe dokumentácie z archeologického výskumu a historických analógií.
Mgr. Vladimír Majtán
Krajský pamiatkový úrad Žilina

SKENOVANIE MARÁNSKEHO NÁMESTIA

Pri zameraní námestia a Immaculaty bol použitý skener Faro X330 s presnosťou <2 mm. Na zvýšenie kvality textúr bola použitá aj fotogrametria. Výsledkom laserového skenovania
je mračno bodov, ktoré predstavuje trojrozmerný obraz zosnímaných objektov. Po softvérovej úprave mračna bodov sme dostali výsledný mesh, ktorý sme následne textúrovali.

MODELÁCIA OBJEKTU

Zoskenovali sme pozostatky kamennej stavby, o rozmeroch 8,5 x 7,5 m, z čoho sme vymodelovali pôvodný historický objekt podľa záznamov a foto-dokumentácie.

SPRAVA 3D MODEL