Žilina – clean city

Vďaka inštitucionálnej podpore mesta Žilina mohli študenti 4. ročníka vybraných stredných
škôl získať nové poznatky z oblasti separácie, recyklácie a spracovania komunálneho odpadu.
V rámci projektu sa vykonalo viacero aktivít, ktoré mali za cieľ zvýšenie povedomia verejnosti,
najmä mladých ľudí, o spracovaní a ekologickom využití odpadov, čo by malo viesť, najmä
mladých ľudí, k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi.
V rámci projektu sa študenti stredných škôl zúčastnili odbornej exkurzie do spaľovne
odpadu vo Viedni. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť študentov s fungovaním spaľovne
odpadu a jej priestormi. Spaľovňa pripomínala hrad z orientálnej rozprávky, ktorú navrhol rakúsky
umelec Friedensreich Hundertwasser a pomenoval ho „Hrad Fantasia“. Študenti mohli na
vlastné oči vidieť, ako je možné ekologicky energeticky zhodnocovať komunálny odpad v širšom
centre mesta. Účastníci exkurzie dostali letáky, ktoré informujú najmä o spracovaní a separovaní
komunálneho odpadu a výhodách správneho nakladania s komunálnym odpadom. Účastníci
exkurzie dostali taktiež občerstvenie vo forme bagety a nápoja.
Ďalším výsledkom projektu je vytvorenie videa vo forme animácií, ktoré popisuje správne
spôsoby nakladania s odpadom. Hlavnou témou vytvoreného videa je poukázať na efektívne
nakladanie a spracovanie odpadu. Toto video bude po ukončení projektu poslané do stredný škôl
v meste Žilina a bude umiestnené na webové stránky, kde sa o správnom nakladaní s odpadom
môže dozvedieť viacero záujemcov.
Vďaka finančnej podpore mesta Žilina sa teda o správnom nakladaní s odpadom dozvie
veľké množstvo obyvateľov mesta Žilina. Projekt pozitívne hodnotili aj samotní študenti
a pedagogickí zamestnanci stredných škôl, viď spätná väzba na exkurziu nižšie:
• „Exkurzia sa mi páčila. Až tu som si uvedomila, koľko odpadu produkujeme. Rovnako sa mi
páčilo, ako sa Rakúsko snaží triediť odpad a využívať zelenú energiu. Bolo to zaujímavé“
(Alžbeta K.)
• „Exkurzia sa mi naozaj páčila. Ukázala nám spôsob, ako sa dá aj odpad ďalej využiť. Rakúsko to
má veľmi dobre poriešené aj legislatívne, keďže triedenie odpadu má zakotvené i v zákone.
Rovnako ma zaujala informácia, že Rakúsko je krajina, ktorá ročne vysadí viac stromov ako ich
do roka zotne. Mali by sme sa inšpirovať.“ (Timea N.)
• „Exkurzia bola zaujímavá, najviac ma oslovila interaktívna časť, kde sme sa mali možnosť
hravou formou oboznámiť s tvorbou a využívaním rôznych foriem energie. “ (Lucia H.)