Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne hrou boccia

Čerpanie finančných prostriedkov slúžilo na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu č. SZ7 pod názvom „Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne hrou boccia“ v rámci grantového systému Mesta Žilina pre rok 2017.

Finančné prostriedky boli čerpané a pouţité výhradne na aktivity a činnosti uvedené v projekte „Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťaţkým zdravotným postihnutím v ţilinskom regióne hrou boccia“ za účelom rozšírenia ponuky moţností na regeneráciu a voľnočasových aktivít pre hendikepované osoby, lepšej socializácie a integrácie osôb s postihnutím a zlepšovaniu kvality ich ţivota.
Jednotlivé účtovné poloţky súvisia predovšetkým s prefinancovaním cestovných a ubytovacích nákladov spojených s podporou, osvetou, propagáciou a koordináciou integrovanej boccie v rámci Ţiliny a okolia ako i širšieho regiónu.
Časť finančných prostriedkov sa vyuţila na nákup materiálu, výrobu boccistických hracích pomôcok a prenájmu bezbariérovej telocvične.
Aktivity:
– Séria stretnutí v priestoroch bezbariérovej telocvične ZŠ Turie – 2. ročník Integrovanej boccia
miniligy;
– Regeneračný pobyt – „Osvieţ svoje sily a záľuby“ v bezbariérovom Penzióne Bystrík
Čičmany;
Realizáciou tohto projektu sme rozšírili ponuku voľnočasových aktivít pre osoby s hendikepom (predovšetkým telesným ako i kombinovaným zdravotným znevýhodnením), osôb pohybujúcich sa na mechanických alebo elektrických vozíkoch. Prostredníctvom hry boccia sme opakovane integrovali a aktivizovali osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím a utvárali im podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, sebarealizáciu a moţnosť zapojenia sa do diania v komunite.
Tešíme sa z nárastu nových záujemcov o bocciu, šírenia osvety o boccii ako prostriedku na regeneráciu a aktívneho trávenia voľného času osôb so znevýhodnením, zlepšovania ich socializácie, integrácie do komunity a psycho – sociálnej pohody ako i postupnému zväčšovaniu dobrovoľníckej platformy nevyhnutnej na pomoc a podporu pri realizácii jednotlivých aktivít.

Aj touto cestou ďakujeme Mestu Žilina za dôveru, priazeň, spoluprácu a podporu.