Závislosť a rodina – poznajme svoje deti II

Číslo zmluvy: 108/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Závislosť a rodina – poznajme svoje deti II
Dátum konania projektu: 7.9.2019
Predkladateľ: Klub abstinentov Žilina, o.z.

Cieľom projektu bolo: Projekt nadväzoval na projekt z minulého roka, kedy sme sa venovali spoluzávislosti v
rodinách. Pretože problémov, ktoré je potrebné otvoriť v rámci rodiny je mnoho,tento rok sme sa rozhodli venovať deťom, vzťahom v rodinách, tzv. novodobým závislostiam a primárnej prevencii drogových závislostí.
Naším zámerom bolo osloviť verejnosť a priniesť poznatky o tejto závažnej problematike. Zároveň sme chceli vyvolať otvorenú diskusiu a riešiť konkrétne situácie , ktoré dnešnú rodinu trápia. Toto sme riešili formou prednášky a pracovných workšopov.
Cieľom programu bolo:
1/ VZDELÁVAŤ
2/ HĽADAŤ RIEŠENIA
3/ POSKYTNÚŤ POMOC
4/ NAUČIŤ SA KOMUNIKOVAŤ
5/ BYŤ ZODPOVEDNÝ
Tieto ciele sme bezo zvyšku naplnili. V rámci prednášky a pracovných workšopov sme za pomoci odborníkov
nielen diskutovali, ale na konkrétnych situáciách, ktoré nám ponúkli účastníci priamo zo svojich rodín, sa aj
prakticky učili ako zvládať komunikáciu so svojimi deťmi. Na akciách boli poskytnuté aj edukačné materiály, brožúry a knihy zdarma.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Realizácia projektu prebehla v dvoch etapách – teoretickej a praktickej. 7. septembra 2019 sa v Krajskej knižnici v Žiline konala odborná prednáška na tému – poznajme svoje deti. Na prednáške sa zúčastnilo 52 hostí – rodičov, abstinentov, priateľov aj detí, pod vedením odborníka PhDr. Vladimíra Stanislava, PhD., MPH z OLÚP Predná Hora. Projekt pokračoval praktickou časťou dvoma workšopmi 7. 10. a 26. 10. 2019. s počtom účastníkov 36.
Hlavné otázky, ktoré sme na besede otvorili:
1. Ako môžeme pomôcť svojim deťom, aby odolali tomuto pokušeniu?
2. Ako povzbudiť dieťa aby jednoducho dokázalo povedať nie?
3. Ako vychovávať svoje dieťa, aby sa stalo tzv. drogovzdorným?
4. Čo môžem v tejto veci urobiť ja – rodič, učiteľ, priateľ, dospelý?
Jedným z riešení ako predchádzať vzniku problémov je dôsledná, organizovaná a cielená prevencia.
Primárna prevencia nemusí byť záležitosťou zákonov, organizácií, štátu, ministerstiev ani odborníkov. Primárna prevencia začína v rodine. Na základe záujmu zo strany verejnosti hodnotím projekt ako veľmi úspešný. Jedným z hodnotení bol aj rodičovský test, ktorého výsledky tiež dávam k dispozícii.
Finančné prostriedky poskytnuté Mestom Žilina boli použité výhradne na realizáciu projektu. Jedná sa o reklamu a prezentáciu v médiách – Žilinský Večerník, nákup občerstvenia, ubytovanie pre prednášajúcich, prípravu a tlač edukačných materiálov a brožúr, nákup kníh a prenájom priestorov. Finančné prostriedky aj so spoluúčasťou nášho Klubu pokryli náklady na realizáciu, niektoré položky sme museli upraviť, ale projekt sme naplnili tak ako bol naplánovaný. Členovia nášho Klubu pracovali samozrejme bez nároku na odmenu, z vlastného presvedčenia.

Mediálne výstupy:
Žilinský Večerník –  3-9/2019 –  pozvánka
Žilinský Večerník – 15-10/2019 – článok, záverečná správa
Krajská knižnica Žilina – 15. 8. – 7. 9./2019 – oznam