UNIZA je tu pre Žilinu

Číslo zmluvy: 51/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: UNIZA je tu pre Žilinu
Dátum konania projektu: 10.9.2020
Predkladateľ: Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo podporiť vzťah detí k vedeckému bádaniu a spolu so seniormidobrovoľníkmi (študentmi Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline) hľadať spôsoby, ako využiť poznatky prírodných vied v ekologickom správaní sa v každodennom živote.
Projektom sme podporili (a realizáciou aktivít s využitím zakúpených pomôcok aj v budúcnosti podporíme):
– kritické myslenie detí v spolupráci s dobrovoľníkmi – študentmi U3V,
– poznatky detí a seniorov o prírodných vedách v zážitkovom prírodovednom vzdelávaní,
– tvorivosť detí v oblasti ekologického myslenia, ich sebavedomie a vedomie schopnosti niečo ovplyvniť u nich doma a vedieť to doma vysvetliť,
– vytvorenie priestoru generáciám pre prekonávanie vzájomných predsudkov v kontexte environmentálnych a vedeckých tém,
– kreatívnu spoluprácu na budovaní vzájomnej tolerancie, akceptovaní odlišných názorov, oceňovaní pozitívnych charakteristík inej generácie;
– využitie priestor zážitkových aktivít a hier v medzigeneračnom učení na diskusii o životnom štýle, ktorý výrazne ovplyvňujú výsledky vedy a techniky.
Ako pracovisku Žilinskej univerzity nám záleží na sprostredkovaní vedeckých tém z oblasti zamerania technických a ekonomických fakúlt univerzity (STEM predmety) širšej verejnosti ale aj na formovaní ekologickej zodpovednosti mladých ľudí, ktorá v kontexte týchto odborov výrazne naberá na význame.
Obsahovo podobné workshopy budeme realizovať aj v budúcnosti, postupne na základných školách v Žiline.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Podarilo sa:
-stretnutie realizačného tímu:administratívne a finančné záležitosti,
-výber dobrovoľníkov z radov študentov U3V ÚCV UNIZA,
-zakúpiť pomôcky potrebné na prípravu a realizáciu 2 – tréningov dobrovoľníkov – študentov U3V ÚCV UNIZA (potrebovali sme napr. rúška, papier, perá, bločky lepiace, farebné papiere a kancelársky materiál, občerstvenie pre dobrovoľníkov, tablet, vytlačené materiály pre dobrovoľníkov).
-zakúpiť pomôcky na prípravu a realizáciu medzigeneračných workshopov (papier, flipchartový papier, lepidlá, a kancelársky materiál).
-zrealizovať 2 x tréning prihlásených dobrovoľníkov (sept. a okt. 2020).Použili sme materiál na nácvik jednoduchých vedeckých pokusov z oblasti prírodných vied (krycie a podložné sklíčka, Petriho misky, kadičky, skúmavky a stojan, soda bicarbóna, ďalšie zakúpené sklenené a plastové laboratórne pomôcky, ocot, balóny, čajové sviečky a pod.).
-vytvoriť didakticky spracované metodické listy pre workshopy a tieto na základe spätnej väzby od seniorovdobrovoľníkov upraviť. Vytvorili sme metodické listy na medzigeneračné workshopy s témami: 1. „Cestujeme našou krásnou ZEMEGUĽOU S UNIZA“ 2. „Chémia v kuchyni“ 3. „Fyzika v kúpeľni“ 4. „Chémia v kúpeľni“.
-flexibilne sme vybrali tie úlohy, s ktorými sme mohli naplánovať online workshop. Vytvorili sme materiály pre online workshop s témou: „Zábavné experimenty“.
-dohodnúť a zrealizovať online medzigeneračný workshop so žiakmi 6. ročníka ZŠ v Žiline (opäť sme využili tableta zakúpené pomôcky).
-napísať o týchto aktivitách článok do seniorského časopisu Schody, ktorý vyjde v marci 2021.Poznámka: Aktivity v projekte sme nemohli zrealizovať v plánovanom rozsahu kvôli epidemiologickej situácii v súvislosti s Covid-19.Zakúpené materiály však budeme využívať aj v budúcnosti.

Mediálne výstupy:

Facebook Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline – 29.10.2020 – príspevok na facebookovom profile
Facebook Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline – 10.11.2020 – príspevok na facebookovom profile
Facebook Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline – 18.12.2020 – príspevok na facebookovom profile
Schody – časopis študentov Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline – marec 2021 – 1 príspevok študentov U3V ŽU o projekte v seniorskom časopise Schody

Galéria: