Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania

Číslo zmluvy 94/2022
Názov projektu Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania
Dátum konania projektu od 10.6.2022
Dátum konania projektu do 14.11.2022
Predkladateľ Mladý podnikavec

Cieľom projektu bolo:
Podporiť inovatívne a kreatívne vzdelávanie minimálne u 40 detí v meste Žilina, ktoré patria do skupiny sociálne ohrozených skupín obyvateľstva. Podporným cieľom bolo zrealizovať min. 4 kreatívne vzdelávacie aktivity v podobe workshopov zamerané na rozvoj finančnej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline, Nadáciou Rozum a Cit a taktiež aj Spojenou školou internátnou, ktorú navštevujú deti s určitým stupňom telesného a mentálneho postihnutia. Taktiež cieľom bolo aj spolupracovať s vybranou ZŠ v Žiline na realizácii vzdelávacích podujatí. Ďalším cieľom bolo vydanie 100 ks kreatívnej a vzdelávacej príručky, obsahujúcej rôzne inovatívne aktivity na podporu podvedomého vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, ktorá zdôrazňuje rôzne finančné problémy a rozhodovacie situácie v oblasti hospodárenia s peniazmi.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projektom môžeme tvrdiť, že sme naplnili všetky definované ciele. Zrealizovali sme 4 vzdelávacie podujatia, ktoré naši lektori robili na dobrovoľnej báze. Celkovo sme preškolili 55 detí, ktoré patria do
ohrozených skupín obyvateľstva a spolupracovali sme s Krajskou knižnicou v Žiline, Nadáciou Rozum a Cit, Spojenou školou internátnou v Žiline a Základnou školou Jarná 20 v Žiline. Celkovo projekt vnímame ako veľmi užitočný a množstvo deťom pomohol v ich finančnom správaní a rozhodovaní tým, že cez rôzne inovatívne aktivity, hry a kreativitu pochopili dôležitosť hospodárenia s peniazmi, vedeli si správne prečítať rôzne podvedné správy a taktiež naučili sa ako si dávať pozor v digitálnom
prostredí. Hrami a aktivitami sa žiaci si rozširovali oblasti ako peniaze, hospodárenie a finančné rozhodovanie, čitateľská gramotnosť a práca s textom a digitálna gramotnosť a bezpečnosti v online a offline prostredí. Projekt bol obohatený aj o vzdelávacie materiály, ktoré dostal každý účastník vrátane ocenení a príručky. U detí sme podporovali aj tímovú prácu a rozvoj kreativity a tvorivosti. Finančné prostriedky z projektu sme použili na materiálne zabezpečenie vzdelávacích podujatí (kupovali sme perá, fixy, pastelky, papiere, lep a podobne materiálne pomôcky), následne sme kupili
aj odmeny pre deti a taktiež sme z finančných prostriedkov uhradili aj tlač príručky pre jednotlivých účastníkov.

Mediálne výstupy
Web stránka Mladý podnikavec – Jún – júl – zverejnenie článku na stránku ohľadom realizácie projektu a projektových aktivít
Plagát – Krajská knižnica v Žiline – September – plagát s informáciou o realizácii projektu s  informáciou, že ho finančne podporilo Mesto Žilina
Web Krajská knižnica – September – október – informácia o realizácii projektu s informáciou, že ho finančne podporilo Mesto Žilina
Žilinak – August – informácia o realizácii projektu s informáciou, že ho finančne podporilo Mesto Žilina

Galéria