Stop kyberšikane

Divadelné predstavenie Stačilo by pochopiť sme odohrali 19. a 23. júna 2018. 19. to bolo pre školy školy a 23. pre verejnosť. Počet škôl, ktoré prišli na predstavenie bolo 5, dokopy cca. 400 žiakov a študentov.

Ciele projektu, ktoré sme si stanovili:

  1. Vytvoriť divadelné predstavenie, ktoré dokáže pohnúť samotných aktérov, ale aj adresátov, tak deti, ako aj dospelých k všímavosti voči tomu, čo prežívajú druhí, ako sa cítia zraniteľní. Aby nezostali sami vo svojich ťažkostiach – Divadelné predstavenie malo veľmi výraznú odozvu. Napr. študenti zostali sedieť na svojich stoličkách nepohnuto niekoľko minút. Počkali si na to, že sme sa im po skončení divadla snažili povedať okolnosti a varovania vyplývajúce z tohto problému a naďalej neboli schopní vstať. Dopad – imprinting – bol veľmi hlboký
  2. Ponúknuť žiakom a študentom vhľad do nebezpečenstva sociálnych sieti, povrchného zdieľania sa o svojich problémoch a z toho možnej kyberšikany – Študentom sme pomocou divadelného predstavenia urobili po jeho skončení prednášku o problematike kyberšikany. Vyzvali sme ich na ostražitosť, ktoré im hrozí z nezabezpečených sietí. 1.8.2018 prebehla diskusia o tejto problematike s mladými, ktorí sa prihlásili na prednášku o tejto téme počas špeciálneho outdorového eventu počas výletu na Kľak.
  3. Začať riešiť túto problematiku na širšej úrovni, zapojením viacerých organizácii, či inštitúcií (školy, výchovné centrá) – Do tejto problematiky sme zapojili Krajskú knižnicu, ktorá nám veľmi ochotne vyšla v ústrety v podobe riaditeľky prevádzky p. Anny Berthotyovej. Spolupracovali sme spolu na viacerých podprojektoch tejto problematiky, keď sme sa snažili upriamiť pozornosť na nevirtuálne využívanie voľného času, najmä počas letných prázdnin. Takisto nám ponúkli priestor pre prezentáciu tejto problematiky. Ja osobne som viedol diskusné fórum, na ktoré prišli aj zástupcovia médií (Žilinský večerník), aby sme o tejto problematike mohli viac hovoriť a prezentovať ju. Diskusné fórum prebehlo na pôde Krajskej knižnice 27.6.2018.

Hodnotenie projektu prebehlo spätnou väzbou s riaditeľmi škôl, pri ktorých sme sa pýtali riaditeľky KAPA, riaditeľa ZŠ Zaymusova, riaditeľa ZŠ Bánová, riaditeľky GSF, riaditeľa SOŠ Jozefa Robotníka. Vďaka týmto hodnoteniam sme mohli vyhodnotiť spokojnosť a dopad divadla, ako aj vysvetlenia problematiky ako veľmi úspešný.

V Žiline 13.11.2018                                                  Marián Drahoš

realizátor projektu