Priateľ mi podal ruku

Číslo zmluvy 27/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Priateľ mi podal ruku
Dátum konania projektu 31.10.2021
Predkladateľ Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom projektu bolo:
Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť udržateľnosť časopisu Schody ako jedinečného priestoru pre realizáciu seniorov a nástroja posilňujúceho kultúrnosť každodenného bytia.
Špecifické ciele projektu:
posilňovanie kľúčových kompetencií pre tvorbu vizuálne i obsahovo moderného časopisu pre skupinu starších učiacich sa zvyšovanie kompetencií v oblasti žurnalistiky a posilňovanie kritického myslenia tvorcov časopisu – študentov U3V UNIZA prostredníctvom systematického a cieleného vzdelávania eliminovanie prekážok v tvorbe obsahovo a vizuálne kvalitného časopisu posilňovaním počítačovej gramotnosti prostredníctvom poradenstva s odborníkmi a cieleného vzdelávania motivovanie mladej generácie i seniorov ku vzájomnému kultúrnemu zdieľaniu a prezentovaniu názorov na hodnoty každodenného bytia
prostredníctvom spoločných stretnutí motivovanie širokej seniorskej verejnosti k celoživotnému vzdelávaniu a k dobrovoľníctvu vo vzdelávaní formou tvorby časopisu Schody alebo účasťou
na medzigeneračných workshopoch

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Stanovený hlavný ciel projektu bol naplnený vydaním obidvoch vydaní seniorského časopisu: Schody č. 21 v marci 2021 aj Schody č. 22 v septembri 2021 napriek Covid kríze. Bola tak splnená aj priorita Mesta
Žilina v roku 2021 pre oblasť Kultúry a to: kultúrne aktivity kultivujúce komunitné spolužitie, udržanie kultúrnych aktivít občanov mesta počas Covid krízy alebo pomoc pri návrate do kultúrno-spoločenského života po ňom. V obidvoch vydaniach časopisu Schody bol ponúknutý priestor pre udržanie kultivujúcich aktivít seniorov aj počas ich izolácie v Covid kríze a tiež priestor pre realizáciu ich talentu, zručností, vedomostí a názorov. Seniori ako dobrovoľníci vytvorili obidve vydania príspevkami na témy: „Môj
najkrajší zážitok z detstva alebo mladosti“ a „Priateľ mi podal ruku“, svojimi autorskými básňami a hodnotnými ilustráciami. Rovnako tak cielené vzdelávanie seniorov v oblasti žurnalistiky a počítačových zručností prinieslo zvyšovanie kvality grafickej aj obsahovej stránky časopisu aj pri prechode výučby do dištančnej formy počas Covid krízy. Naplnil sa aj zámer zorganizovať online medzigeneračný workshop na tému: Priateľ mi podal ruku so študentami Gymnázia Hlinská v Žiline, ktorý  priniesol okrem vzájomného prezentovania názorov na túto aktuálnu tému o potrebe priateľstva aj konkrétne príspevky do septembrového vydania časopisu Schody č. 22. Finančné prostriedky boli využité presne podľa plánovaných aktivít projektu na polygrafické náklady a tlač obidvoch vydaní časopisu Schody a na podporu vzdelávania a konzultácie s odborníkmi v oblasti tvorivého písania, žurnalistiky a počítačových zručností a rovnako tak na materiál pre prípravu a realizáciu online workshopu: Priateľmi podal ruku.

Mediálne výstupy

www.zilinak.sk – 1.7.2021 – článok s názvom: Seniori a školáci v Žiline zdieľali svoje skúsenosti a názory na tému priateľstva
www.globalnews.sk – 1.7.2021 – článok s názvom: Medzigeneračný workshop: Priateľ mi podal ruku Časopis Schody č. 22 – september 2021 – úvodník s logom Mesta Žilina a informáciou o finančnej dotácii na
vydanie časopisu Schody v roku 2021
Časopis Schody č. 22 – september 2021 – článok s názvom: Medzigeneračné priateľstvá
www.ucv.uniza.sk – 17.9.2021 – oznam na internetovej stránke Univerzity tretieho veku UNIZA , že vydanie časopisu Schody č. 21 a Schody č. 22 je podporené grantovou dotáciou Mesta Žilina pre rok 2021 cez schválený projekt: Priateľ mi podal ruku

Galéria

Časopis Schody 21_2021

Časopis Schody 22_def