Prevencia drogovej závislosti mládeže

Prevencii drogovej závislosti sa členovia nášho Klubu abstinentov venujú piaty rok. Postupne sa z nadšenia vyvinul projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s Mestom Žilina.

Primárnu prevenciu drogových závislostí považujem za mimoriadne dôležitú a toto sú hlavné dôvody prečo:

1/ znižovanie vekovej hranice, kedy prichádza k prvému kontaktu s drogou

2/ zvyšovanie počtu mladých ľudí závislých na požívaní návykových látok

3/ veľmi jednoduchá dostupnosť drogy

Po skúsenostiach z minulých rokov sme sa rozhodli urobiť besedy na základných aj na stredných školách, pretože tzv. zlomové obdobie, kedy začína rozhodujúci kontakt s návykovou látkou je okolo 15 rokov veku. V tomto roku sa uskutočnilo 40 besied, na šiestich základných a štyroch stredných školách. Celkovo sme oslovili 697 mladých ľudí. Cieľom projektu je prístupnou formou sprostredkovať mladým ľuďom osobnú skúsenosť s drogou a závislosťou na drogách. Veková skupina, ktorej sa projekt dotýkal bola 12-18 roční žiaci a študenti. 

Výstup z besied sme spracovali na základe anonymného dotazníka, v ktorom sme sa snažili získať informácie na základné otázky.

Konkrétne poznatky a závery, ktoré projekt priniesol:

Povedomie o drogách je medzi mladými ľuďmi vysoké. Až 82% považuje drogy za návykové látky. V prípade, že by mal kamarát problém s drogami, len 5% opýtaných by zostalo ľahostajnými, 80% by sa snažilo kamarátovi pomôcť – dohovoriť. Tu vidím veľkú medzeru v komunikácii s rodičmi a pracovníkmi v škole. O pomoc rodičov alebo odbornú pomoc by požiadalo iba 15% opýtaných. Myslím, že v tejto súvislosti by bolo vhodné vytvorenie preventívneho programu aj pre rodičov, ktorí by takto získali lepšie komunikačné zručnosti a vedomosti. Komunikácia v rodine o škodlivosti drog sa pohybuje na hranici 70%.

Výchovné  a komunikačné funkcie rodiny akoby zlyhávali, preto je čoraz väčšia časť zodpovednosti prenášaná na školu, kde dieťa trávi 1/3 dňa. Potreba špecializovaných, zdatných a kompetentných pracovníkov na školách je nespochybniteľná.

Za významný faktor, ktorý ovplyvňuje postoj k drogám je to, ako mladí ľudia trávia svoj voľný čas, akých majú kamarátov, prostredie a ktorom sa pohybujú. Jednoznačne sme videli, že tí, ktorí športujú, majú k droge odmietavý postoj. Takto je to aj u tých, ktorí sa venujú nejakej záujmovej činnosti. K najčastejšiemu prenosu drog dochádza  priamo medzi spolužiakmi, kamarátmi, v partiách a na zábavách, koncertoch a pod. – 60-65% opýtaných.

Za významné považujem nárast v užívaní marihuany, ktorá je mladými považovaná za mäkkú drogu, bez škodlivých účinkov, ale v užívaní návykových látok jednoznačne dominuje alkohol.

Porovnanie základných a stredných škôl:

 

Základná

Škola%

Stredná škola%
1. Mali ste kontakt s drogou? áno 36,59 80,96
nie 63,41 19,04
2. O akú drogu sa jednalo? cigareta 20,11 33,96
alkohol 26,65 35,94
marihuana 3,18 15,83
halucin. látka 1,86 3,76
tvrdá droga 2,27 2,86
iné- gambl, hráčstvo 7,23 8,60
3.  Ako ste sa k droge dostali? Ponúkol mi priateľ, kamarát, spolužiak 65,76 60,64
kúpil som si 5,47 14,13
doma, droga je dostupná 9,81 12,15
na diskotéke, zábave 4,50 21,21
4. Rozprávali Vám rodičia o drogách? áno 55,23 67,64
nie 44,77 32,36

 Pri realizovaní projektu som sa stretla s veľmi pozitívnym prístupom zo strany pedagogických pracovníkov a špecializovaných pracovníkov na školách, o našu prácu bol prejavený záujem a vedenia všetkých základných škôl, ktoré som v rámci projektu doteraz oslovila nám vyšli maximálne v ústrety.

V projekte budeme pokračovať aj naďalej, pretože oblasť primárnej prevencie drogových závislostí na školách je priestorom na pravdivú a otvorenú diskusiu. Cieľom prevencie nie je teda len odovzdávanie informácií alebo to, aby sa prevencia páčila, ale to, aby sa cieľová populácia správala zdravšie.

 Eva Knapcová, Klub abstinentov Žilina