4. ročník Detskej letnej jazykovej školy

 1. ZHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV PROJEKTU

 Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom vytvoreného inovatívneho vzdelávacieho programu založeného na bádateľsky orientovanej výučbe tematicky vychádzajúcej zo štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva podporiť učenie sa cudzieho jazyka a podporiť rozvoj kľúčových kompetencií s dôrazom na  základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, matematickú kompetenciu a kompetenciu komunikácia v cudzích jazykoch. Tento cieľ bol naplnený prostredníctvom tvorby jedinečného obsahu vzdelávania a realizácie dvoch cyklov letnej školy. Tie priniesli deťom nielen motiváciu učiť sa cudzí jazyk aj prostredníctvom na prvý pohľad netradičných tém, ale podporili aj ich interpersonálne zručnosti pri tímovej práci či reálnu skúsenosť s postupmi bádania, so záchrannými zložkami či prácou kriminalistov.

Hlavný cieľ projektu bol naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov:

 • Podporou rozvoja kritického myslenia detí prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód s podporou modernej didaktickej techniky a zážitkovej formy učenia, kde každá aktivita bola simuláciou životnej alebo praktickej situácie spojenej s riešením detektívneho príbehu;
 • integrovaním vedy do výučby jazyka boli deti oboznámené s rôznymi javmi a zákonitosťami tak, že sa rozvíjala nielen ich jazyková úroveň, ale aj procesuálna stránka ich poznávacieho procesu;
 • simulovanou prácou s médiami, diskusiou o sile informácie a jej vplyve na naše rozmýšľanie, rozhodovanie sa a konanie sa rozvíjala mediálna gramotnosť detí;
 • vytvorením reálnych možností dobrovoľníckej práce v procese realizácie vzdelávania boli k dobrovoľníctvu motivovaní aj mladí obyvatelia mesta Žilina;
 • vydaním dvoch novín Detskej letnej školy bolo mesto Žilina prezentované odbornej i laickej verejnosti ako mesto podporujúce STEM vzdelávanie.
 1. VÝSTUPY PROJEKTU

 Kvantitatívne výstupy projektu:

 • zapojenie 72 žiakov do vzdelávania – 3 skupiny v 1. cykle, 3 skupiny v 2. cykle detí od 7 po 13 rokov rozdelených do skupín podľa veku a úrovne znalosti anglického jazyka;
 • zapojenie 6 lektorov cudzích jazykov;
 • zapojenie 1 lektorky – didaktičky do procesu tvorby učebných materiálov špecifických pre cieľové skupiny a vychádzajúcu z bádateľsky orientovanej výučby;
 • zapojenie 5 dobrovoľníkov – mladých ľudí ako spolu-lektorov vzdelávania;
 • zapojenie 5 dobrovoľníkov z Fakulty bezpečnostného inžinierstva ako spolu-lektorov odborných tém;
 • zapojenie 2 dobrovoľných hasičov, 4 dobrovoľníkov zo Slovenského červeného kríža;
 • vytvorenie 2 obsahov vzdelávania a výučbových materiálov pre rôzne vekové skupiny detí participujúcich na výučbe; tlač učebných materiálov a diplomov pre všetkých účastníkov na záver vzdelávania;
 • vytvorenie 1 krátkeho filmu v kooperácii s 2 dobrovoľníkmi;
 • vytvorenie 3 roll-upov ako učebných pomôcok pre výučbu;
 • vytvorenie a tlač novín Detskej letne jazykovej školy pre každého účastníka vzdelávania, partnerov a dobrovoľníkov, 2 plagátov a programu;
 • 1 príspevok študenta Univerzity tretieho veku v seniorskom časopise Schody.

Kvalitatívne výstupy projektu:

 • reálna skúsenosť detí, rodičov, lektorov, partnerov i dobrovoľníkov s bádateľsky orientovanou výučbou a aplikáciou STEM vzdelávania posilňujúcou vzťah k učeniu sa cudzích jazykov;
 • rozvoj dobrovoľníctva, vytvorenie priestoru pre jeho posilnenie aj v oblasti vzdelávania seniorov;
 • posilňovanie kritického myslenia detí a pohľadu tvoreného médiami;
 • podpora dobrovoľníctva ako prirodzenej súčasti života mladej generácie;
 • reálne zapájanie partnerov z praxe do výučby cudzích jazykov – Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Elektrotechnická fakulta UNIZA, Hasičský a záchranný zbor, Slovenský červený kríž.
 1. CELKOVÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU

Výsledky projektu sú hodnotené prostredníctvom kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov na základe spätnej väzby cieľovej skupiny – jej záujmom o tento druh vzdelávania počas letných prázdnin, spokojnosťou rodičov, ale najmä novými znalosťami cudzieho jazyka. Jednoznačne ucelený príbeh, ako nosný prvok celého týždňa, postupne po jednotlivých krokoch (v jednotlivých dňoch) odhaľovaný deťom bol veľmi silným zážitkom. Nemenej dôležitá bola ich praktická skúsenosť, či poznanie výsledkov vlastného bádania (tvorba profilu páchateľa, zber daktyloskopických a traseologických stôp, ich zaznamenávanie a vyhodnocovanie atď.). Výsledok – vyšetrenie činu v podobe informácie o potrestaní páchateľa bola rovnako tak dôležitým momentom pre tvorbu postojov detí v tomto veku. Počet zapojených detí bol vyšší ako plánovaný. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že riešenie projektu bolo úspešné.  Noviny z Detskej letnej školy a fotografie je možné vidieť čítať na www.ucv.uniza.sk v sekcii Univerzitná škola jazykov.