Október – mesiac úcty k starším

Číslo zmluvy: 36/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Október – mesiac úcty k starším
Dátum konania projektu: 13.10.2019
Predkladateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno

Cieľom projektu bolo: Našim zámerom bolo spríjemniť život najstarším občanom a seniorom Brodna, ktorým už zdravotné problémy bránia sa zúčastňovať iných aktivít a zábavy.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: ZO JDS Žilina-Brodno zorganizovala dňa 13.10.2019 kultúrno-spoločenské stretnutie pri príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v Brodne. Stretnutie otvorila predsedníčka ZO privítaním všetkých hostí a zúčastnených členov. Všetkým sa prihovoril pán primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne, nasledoval príhovor poslanca Ing. Jána Pažického a predsedu OO JDS Žilina Ing. Vladimíra Kováča. Po príhovoroch nám deti zo ZŠ s MŠ predviedli svoj program, vystúpila aj 9-ročná Emka Krupíková vicemajsterka Európy v latinsko-amerických tancoch. Nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Seniorky. Po kultúrnom programe pán primátor odovzdala ocenenia najaktívnejšom členom ZO, zablahoželal všetkým, ktorí v roku 2019 oslávili svoje životné jubileum. Všetci jubilanti a ocenení boli obdarovaní kvetmi a malými darčekmi. Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie a zábava. Občerstvenie pripravili členky ZO.
Celá akcia bola finančne podporená z grantovej dotácie mesta Žilina, za čo mu patrí od nás veľké poďakovanie.
Projekt splnil svoj cieľ. Akcia bola prínosom pre skultúrnenie a oživenie spoločenského života v Brodne.
Ďakujeme vedeniu mesta Žilina a poslancom MZ v Žiline za finančnú podporu pri tomto projekte.