Odstráňme bariéry pre zdravotne znevýhodnených

Predložený projekt bol prioritne zameraný na rozširovanie ponuky sociálnej integrácie a sociálnej inklúzie dospelých žien s ťažkým zdravotným postihnutím.

  1. 1. aktivita

Naše klietnky už niekoľko rokov s obľubou hrávajú paralympíjsky šport bocciu (integrovanú formu) na národnej i medzinárodnej úrovni s výzmnamnými úspechmi. Vzhľadom k týmto úspechom, sme im vďaka finančnej podpore projektu Mesta Žilina zakúpili kvalitnejšie loptičky pre tento druh športu, aby mohli aj naďalej aktívne a úspešne participovať na dianí v komunite ( Turnaje v Boccii)

  1. aktivita

Vďaka finančnej podpore projektu Mesta Žilina sme našej klientke Romanke, ktorá nás úspešne reprezentovala na Svetových špeciálnych olympijských hrách v bežeckom lyžovaní  v Rakúsku zakúpili profesionalenjšiu športovú výbavu.

  1. aktivita

Po predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti s fotokútikom, sme aj v rámci tohoto projektu umožnili prijímateľom sociálnych služieb nášho zariadenia ako i ich rodinným príslušníkom, príbuzným, ale i ostatným účastníkom (dobrovoľníkom) vytvoriť si kreatívne, zážitkové a spomienkové fotografie na podujatí Deň otvorených dverí a Deň detí, na ktorých účastníci prežili zaujímavý a bohatý program (canisterapia, boccia, medzigeneračné stretnutia v spolupráci so žilinskými seniormi so skupiny RUTY – ŠUTY).

4.aktivita

Canisterapiou z n. o.  Zmysel života zo Žiliny sme prispeli k zlepšeniu socializácie a integrácie našich klientok a zároveň k rozvoju ich osobnostného potenciálu, zlepšovaniu zmysluplnosti a kvality ich života ako i budovania správnych psychomotorických a psychosociálnych stereotypov.

Prezentácia projektu:

– prezentácia projektu na internetovej stránke CSS TAU

– prezentácia projektu na internetovej stránke ŽSK

– prezentácia projektu v časopise Mravenisko