Muzikoterapeutická miestnosť

Číslo zmluvy: 95/2019
Názov projektu: Muzikoterapeutická miestnosť
Dátum konania projektu: 3.9.2019
Predkladateľ: Špeciálna základná škola s materskou školou

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zabezpečenie novej muzikoterapeutickej miestnosti, ktorá prispeje k zvýšeniu efektivity, kvality a atraktívnosti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Novo vytvorená zóna ponúka ďalšie možnosti ako doplniť tradičné špeciálno-pedagogické metódy, postupy a formy práce. Vyučovanie je mimoriadne efektívne a atraktívne. Prispieva k maximálnemu rozvoju detskej osobnosti prihliadajúc na jeho danosti a schopnosti, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť špeciálnu muzikoterapeutickú miestnosť pre výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Realizáciu projektu sa nám podarilo:
– pozitívne napomôcť k rozvoju kognitívnych schopností a zmyslového vnímania,
– napomôcť získavaniu trvalých základných kognitívnych poznatkov a vedomostí,
– podporiť rozvoj jazykových a rečových schopností dieťaťa a rozvoj neverbálnych komunikačných prejavov,
– muzikoterapeutická miestnosť ponúka aktívnu formu oddychu a relaxácie pre všetkých žiakov.
Pridelené finančné prostriedky sme použili na nákup prenosného zosilňovača s reproduktorom na reprodukciu hudby, nového koberca do miestnosti a nových váľand určených na relaxáciu žiakov s ťažkým mentálnym a zdravotným postihnutím.

Mediálne výstupy:
www.szsza.sk –  november – článok na webovej stránke školy