Míľa pre mamu

Podujatie Míľa pre mamu – Všetkým mamám sveta sa uskutočnilo 12.5.2018 v popoludňajších hodinách ( 14 – 18.00 hod) v žilinskom Lesoparku.
Odhliadnuc od príjemného počasia, ktoré je vždy polovičnou zárukou úspechu , sa MC Nezábudka podarilo – v zmysle celoslovenskej akcie pod ochrannou známkou Únie materských centier – pripraviť popoludnie pre rodiny zo Žiliny a okolia, plné aktivít, súťaží a hier, kedy sa v jeden deň na rôznych miestach spojili tisíce ľudí bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie…jedinou myšlienkou, a to vyjadriť úctu každej mame na zemeguli. Počet registrovaných účastníkov na celom Slovensku a v zahraničí je 29 731 ľudí, počet registrovaných účastníkov v Žiline je 677 ľudí, ktorí svojou prítomnosťou a Míľovým pochodom vyjadrili úctu všetkým mamám sveta.
Potešilo nás, že nás prišli podporiť i zástupcovia mesta – pán Groma, pán Trnovec a pán Fiabáne. Mesto Žilina, ako každoročne, prebralo záštitu nad podujatím, páni predniesli svoje príhovory, spolu s nami prestrihli pásku na štarte a prešli tiež Míľový pochod.

Ciele projektu – pripraviť príjemné, zábavno-relaxačné popoludnie pre rodiny zo Žiliny a okolia sa nám podarilo aj vďaka spolupráci s ďalšími prizvanými subjektami , ktoré pôsobia v Žiline a venujú sa aktivitám , ktoré sa rôznymi spôsobmi dotýkajú materstva a rodín.
Pozvanie prijali všetci – Folklórny súbor Hajovček, Náruč, Návrat, Centrum včasnej intervencie, Rada seniorov mesta Žilina, Krajská knižnica, Detská fyzioterapia, Slovenský červený kríž a ďalšie. Svojimi zaujímavými aktivitami spríjemnili Míľovú trasu, mohli sa zabaviť, informovať , ale i mnoho naučiť, či vyskúšať…

Ďalším z cieľov bolo prezentovať Materské centrum Nezábudka – jeho činnosť a aktivity, ktorými prispieva k rozvoju a zlepšovaniu fungovania rodinnej komunity v Žiline .
Aktivity, ktoré sme pripravili boli ZEMeguľa Mám, Súťaž o mamičkin najlepší koláčik, sadenie byliniek a zdobenie kvetináčov – ako darček pre mamičku, Tvorivé dielne, Maľovanie na tvár. Tieto všetky aktivity sa nám podarilo úspešne realizovať najmä vďaka dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pripravovať a realizovať cele popoludnie.
Toto bol zároveň jeden z významných cieľov organizovania tejto akcie – zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve aj ako morálnej hodnoty spoločnosti i ako neodmysliteľnej súčasti práce našej organizácie MC Nezábudka.

Akciu Míľa pre mamu 2018 ako i prevzatie záštity mesta Žilina sme propagovali na mieste konania podujatia, v príhovore a ďakovnej reči, zároveň i v médiach a na našej webovej a FB Materské centrum Nezábudka
Pri registrácii sme rozdávali návštevníkom upomienkové predmety s logom mesta Žilina

Rozhovor v rádiu Frontinus:
https://www.youtube.com/watch?v=_l3GKNW4A3I&feature=youtu.be
Rozhovor pre TV Severka :
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H5dHkO7PnNg
Podujatie Míľa pre mamu 2018 hodnotíme ako veľmi vydarené podujatie, nielen v zmysle cieľov, ktoré sme si stanovili, ale i na základe mnohých pozitívnych ohlasov od ľudí, počas podujatia, no i následne návštevníkov MC Nezábudka.
Ďalšie dni po podujatí sme strávili sťahovaním pomôcok z Lesoparku späť na prevádzku MC, triedením vecí, vracaním požičaných stanov a pomôcok, upratovaním… Projekt Míľa pre mamu 2018 sme ukončili spoločnou schôdzou členiek MC Nezábudka dňa 17.5.2018, kde sme celú akciu zhodnotili, prešli detaily a naplánovali spoločnú akciu – poďakovanie všetkým dobrovoľníkom , ktorých sme pozvali na chatu s gulášom 16.6.2018 
Materské centrum Nezábudka týmto ďakuje mestu Žilina za prevzatie záštity nad podujatím Míľa pre mamu 2018, za osobnú účasť na podujatí a najmä za poskytnutie grantovej dotácie na projekt MPM 2018.
S úctou
Katarína Jarinová
Štatutárna zástupkyňa