menší brat František – letné výlety pre deti

Hodnotiaca správa projektu menší brat František – letné výlety pre deti

Cieľom projektu bolo zorganizovať dva päťdňové pobytové výlety pre deti v rámci našej kontinuálnej práce s deťmi a mladými ľuďmi. Zamerali sme sa predovšetkým na deti s fyzickým alebo sociálnym znevýhodnením. Vďaka podpore mesta Žiliny, sme pre ne mohli znížiť prah finančnej dostupnosti výletov. Možno spôsobené odlišným štýlom propagácie, na výlety sa prihlásilo viac detí spadajúcich do vymenovaných kategórii ako sme očakávali. Dokopy sa na dvoch táboroch vystriedalo 49 detí, ktoré doprevádzalo spolu s pani kuchárkami 12 dobrovoľníkov. Vďaka stanoveniu malého počtu účastníkov a osobnému zanieteniu dobrovoľníkov sa nám podarilo vytvoriť atmosféru prijatia pre všetkých, ktorá viedla k integrácií detí a vytvorenia silného puta medzi jednotlivými účastníkmi. Nakoľko výlet nebol čisto iba o zábave a hraní, športe program viedol zážitkovým spôsobom deti cez príbeh púte svätého Františka z Assisi do Svätej zeme k pochopeniu a uplatňovaniu hodnôt, ktoré pomáhajú budovať ich samých i celú spoločnosť, konkrétne spolupatričnosť, ochota slúžiť druhým, otvorenosť voči iným názorom, vytrvalosť, rozhodnosť, empatia a iné. Tak isto bol vytvorený priestor k rozvoju ich vlastných zručností: spoločné stavanie prístreškov, šitie, mnohoraké rozvíjanie tvorivosti až po skladanie origami. Keďže počasie nám prialo, väčšinu času sme trávili v prírode, kde mali deti možnosť objavovať jej krásu a vnímať jej potrebu. Druhým cieľom projektu bola práca s dobrovoľníkmi. Ich odhodlanie bolo katalyzátorom pre ich osobnostný či profesionálny rast. Čas strávený s deťmi a starostlivosť o ne im prinieslo mnoho podnetov na rozvoj ich kreativity a podporila ich v záujme o tento druh práce. Nakoľko dobrovoľníci sa podieľali na organizácií výletu a tvorbe programu, dostali základné skúseností, ktoré budú schopní v budúcnosti využiť pre vedenie podobných podujatí. Spomienky na spoločne strávený čas a spätná väzba od detí a rodičov nás utvrdzuje v tom, že naša snaha má zmysel a prináša ovocie v životoch detí i celých ich rodín. Tešíme sa na nasledujúce originálne výlety a veríme, že majú potenciál, priamo alebo nepriamo, napomáhať spoločnosti v našom meste a aj za jeho hranice.

Dávid Liachovický, koordinátor projektu

V Žiline, dňa 14.08.2015

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC