ESCAPE – klub – inkubátor mládežníckych projektov – OZ Stopy

Hodnotiaca správa projektu 61/2015 – OKŠCRMR/2015

Mládežnícky klub Escape funguje v Žiline už viacej rokov a svojimi podujatiami si získal priazeň mladých Žilinčanov. Jeho zámerom vždy bolo poskytnúť alternatívny priestor pre vlastnú tvorbu mladých s možnosťou zabezpečiť prostriedky ako napr. hudobné nástroje, aparatúru, športové a výtvarné potreby apod. Všetky aktivity sa vždy viedli systémom „mladí mladým“ a na základe dobrovoľníctva. Zmyslom projektu Inkubátoru mládežníckych projektov bolo otvoriť priestor klubu aj iným organizáciám v meste a otvoriť sa novým projektom, aktivitám, ktoré si sami mladí vymyslia a zrealizujú. To sa aj podarilo. Okrem tradičným aktivít akým boli:

  • Jazykové dielne za pomoci zahraničných dobrovoľníkov (nemčina, angličtina, španielčina)
  • Fotografická dielňa
  • Pravidelné koncerty
  • Piatkové café (priestor na rozhovory bez alkoholu a cigariet)

Sa podarilo spustiť celkom nové projekty v spolupráci s žilinskými školami a ďalšími tvorivými komunitami:

  • Na stejdži – piatková talk-show pod vedením mladého moderátora, ktorý si pozýva zaujímavých hostí z pomedzi mladých Žilinčanov a vedie s nimi debatu o ich práci, štúdiu, aktivitách – podujatie sa konalo raz za mesiac
  • Na kus reči – 7-minutové rečnícke vystúpenia pre kohokoľvek z mladých, kto má čo povedať k téme, ktorú si sám vyberie – vyskúša si svoje rétorické schopnosti, ako vie zaujať poslucháčov apod. Podujatie sa uskutočnilo 25.4. a zapojili sa do neho študenti žilinských stredných škôl, Žilinskej univerzity a dokonca jeden študent pricestoval až z Košíc. Podujatie napodobňuje formát konferencií TEDx. Pri príprave akcie spolupracovali mladí z Escape s Luciou Randovou a RMŽK.
  • Bio Ecape – projekcie filmov s tematikou blízkou mladým sa uskutočnili raz za mesiac
  • For you two – stretnutie dievčat od 15 do 20 rokov. Náplňou je stretnutie s hosťom (staršou ženou), ktorá poskytne prednášku na „dievčenskú tému“, spoločné výtvarné, hudobné či tanečné aktivity, na jednom z troch doterajších stretnutí si dievčatá usporiadali bazár ošatení

Pri všetkých podujatiach bolo moderátormi uvedené, že akcie sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Mesta Žilina. Finančné prostriedky grantu boli použité na zaplatenie časti nájmu a energií klubu Escape. Väčšina podujatí bude pokračovať až do konca roka 2015.

V Žiline 9.9.2015

Eva Myjavcová                                                                                                            predsedníčka združeniaFor  you two Foto dielňa Koncert Na kus reči I Na stejdži