Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2018

Dňa 25.8.2018 sa uskutočnilo podujatie s názvom Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2018.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno si v rámci projektu dala za cieľ usporiadať kultúrne podujatie, na ktorom by sa stretlo čo najviac občanov Brodna a spoločne by oslavovali „dni obce“.

Keďže v Brodne pripadajú „hody“ na Sviatok všetkých svätých, čiže 1.novembra, v tomto dátume nie je vhodné/možné usporadúvať klasické „hodové slávnosti“ s hudbou a kultúrnym programom. Dlho sme spoločne aj s našim poslancom Jánom Pažickým a pánom farárom Jozefom Šoškom hľadali nejaký vhodný termín, kedy by sa  počas leta usporiadalo kultúrne podujatie, na ktorom by sa stretlo čo najviac občanov Brodna a spoločne by oslovovali „Dni obce“. Keďže 3. 9. 2017 bol slávnostne uvedený do života erb Brodna a zároveň v tento deň bola občanom aj predstavená zrekonštruovaná kronika Brodna, na podnet nášho poslanca sme sa dohodli, že približne v tomto termíne na počesť erbu a kroniky sa každoročne budú organizovať obecné slávnosti – „Dni obce – erbové slávnosti Brodno“.

Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2018 začali slávnostnou svätou omšou v kostole, po ukončení ktorej sa účastníci v sprievode presunuli do areálu ZŠ s MŠ v Brodne, kde sa konala ďalšia časť podujatia. Za mesto Žilina prišiel účastníkov pozdraviť 1. viceprimátor mesta Žilina Ing. Patrik Groma.

Slávnosti otvoril príhovorom miestny poslanec Ing. Ján Pažický, ktorý privítal a pozdravil účastníkov slávností a ozrejmil im zámer touto akciou započať tradíciu každoročného usporadúvania takýchto slávností ako náhrady za klasické „hody“. Vysvetlil, že na príprave slávností sa spolu s ním podieľala široká verejnosť a občianske organizácie v Brodne ako ZO JDS v Brodne, DHZ Brodno, RTJ Brodno, Dychový súbor Brodnianka, vedenie a personál ZŠ s MŠ, rodičia žiakov, nadšenci a dobrovoľníci. Poslanec poďakoval mestu Žilina a kolegom poslancom za poskytnutie grantu, bez ktorého by nebolo možné zabezpečiť takýto dôstojný priebeh prvého ročníka týchto slávností. Vďaka patrí aj CVČ Kuzmányho Žilina za aktívny príspevok do tohto podujatia.

V ďalšom sa prítomným prihovoril 1. viceprimátor mesta Žilina Ing. Patrik Groma, predsedníčka ZO JDS Božena Slámková a pán farár ThLic. Jozef Šoška.

Počas bohatého kultúrneho programu vystúpil miestny Dychový súbor Brodnianka, spevácky súbor Rochovienka, spevácky súbor pri ZO JDS Brodno, žiaci ZUŠ, členovia CVČ Žilina, folklórne súbory z blízkého okolia, miestni umelci a hudobné skupiny. Pripravené boli rôzne zábavné atrakcie pre deti aj dospelých. Žiaci ZŠ s MŠ v predajnom stánku usporiadali burzu vlastných výrobkov.

Večer vystúpila skupina AYA a slávnosti boli zakončené vystúpením skupiny FARIZEO až do polnoci.

Na akcii sa podľa prezenčnej istiny zúčastnilo viac ako 500 návštevníkov a akcia zaznamenala veľký úspech. Organizátori aj účastníci vyjadrili odhodlanie pokračovať aj po nastávajúce roky v organizovaní ďalších ročníkov tohto podujatia a zaviesť tak v Brodne tradíciu každoročného usporadúvania tohto kultúrno-spoločenského podujatia.

Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2018 významnou mierou prispeli k rozvoju kultúrno-spoločenského života v Brodne a podporili snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Vytvoril sa priestor pre amatérske kultúrne  podujatie, podporujúce tvorivosť Žilinčanov a život občanov v mestských častiach.

Ďakujeme vedeniu mesta Žilina a poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline za finančnú podporu pri tomto projekte.

Vedenie ZO JDS Žilina-Brodno