Bližšie k tradíciám

Číslo zmluvy: 4/2019 – OK SCRMR/2019
Názov projektu: Bližšie k tradíciám
Dátum konania projektu: 12.12.2019
Predkladateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu Bližšie k tradíciám bolo priblížiť tradičnú ľudovú kultúru deťom a mládeži, poukázať na jej hodnotu a význam v našej spoločnosti, vysvetlenie zvykov a obyčajov, ich význam vážnosť a zmysel. Projektom sme chceli vzbudiť u detí záujem o tradičné ľudové remeslo a naučiť ich zručnostiam, ktoré im chýbajú.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Do projektu bolo zapojených cca 350 detí prostredníctvom vopred objednaných prednášok a remeselných dielní. Ďalších približne 70 detí sa zúčastnilo obhliadky vianočnej výstavy tradičných remeselných výrobkov, počas ktorej videli živé ukážky ľudovoumeleckej tvorby a tiež obhliadky tradičnej ľudovej izby, v ktorej ich slovom sprevádzala etnologička. Remeselné dielne a prednášky sa konali v Makovického dome v Žiline a tiež v priestoroch materských a základných škôl v termíne od septembra do decembra 2019. Počas tvorivých remeselných dielní sa deti učili: plstenie, servítkovú techniku, drôtovanie či zdobenie medovníkov. Každá tvorivá činnosť prinášala deťom radosť, zvyšovala kreativitu,trpezlivosť a zlepšovala jemnú motoriku. Z každej remeselnej dielne si deti odniesli svoj výrobok, ktorý si sami vyrobili. Základnou témou prednášok boli kalendárne obyčaje z tradičnej kultúry Slovenska – žatevné práce a dožinky, dušičky, stridžie dni, adventné a vianočné zvykoslovie. Deti sa interaktívne zapájali do obsahu prednášok – výroba dožinkového venca, liatie olova na Ondreja, príprava tradičného štedrovečerného stola, učili sa vianočné vinše.
Prednášok a remeselných dielní sa zúčastnili aj pedagógovia, ktorí získané poznatky budú môcť ďalej využiť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Finančné prostriedky boli využité na honoráre pre lektorov a na
materiálové náklady spojené s remeselnými aktivitami a tvorivou činnosťou počas jednotlivých prednášok. Ponuku interaktívnych prednášok a remeselných dielní dostali MŠ a ZŠ v Žilinskom regióne.

Mediálne výstupy:
www.krkszilina.sk – 31.10.2019 – článok
www.zilinskazupa.sk – 31.10.2019 – článok
https://msnezbudskalucka.webnode.sk/ – 29.10.2019 – oznam
www.krkszilina.sk – 13.12.2019 – článok