Bádam ja, bádaš ty

Číslo zmluvy 104/2022
Názov projektu Bádam ja, bádaš ty
Dátum konania projektu od 10.5.2022
Dátum konania projektu do 15.11.2022
Predkladateľ Gymnázium, Veľká okružná

Cieľom projektu bolo:
– Príprava a zorganizovanie “Dňa objavov” pre žiakov základnej školy z oblasti chémie a informatiky.
– Digitálne zdokumentovanie “Dňa objavov” výrobou videoklipu.
– Realizácia série bádateľských aktivít zameraných na kľúčové chemické pokusy (ako elektrolýza vody a elektrochémia) študentami Gymnázia.
– Tvorba pracovných listov k jednotlivým bádateľských aktivitám.
– Rozvoj schopností v oblasti programovania a riadenia robotov.
– Rozvoj tímovej práce, analytických schopností, komunikačných zručností žiakov základnej školy a Gymnázia.
– Spracovanie záznamu o činnosti počas bádateľských aktivít formou žurnálu.
– Vybavenie chemického laboratória pomôckami na realizáciu bádateľsky orientovaných pokusov počas “Dňa objavov”, zároveň počas trvania projektu a po jeho skončení.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V projekte “Bádam ja, bádaš ty” využili trinásti zapojení študenti Gymnázia Veľká okružná 1. a 2. ročníka príležitosť a rozšírili si svoje vedomosti z chémie a informatiky. Počas bádateľských aktivít v rámci prípravy a organizácie “Dňa objavov” realizovali chemické pokusy (elektrolýzy vody, elektrochémie: vodivosti a reaktívnosti kovov), zahrali sa doskovú spoločenskú hru na chemické názvoslovie a v informatike mali príležitosť využiť špeciálne senzory roborického zariadenia micro:bit na meranie rôznych vlastností prostredia. Na základe merania hlasitosti alebo teploty menili zafarbenie LED pásu, číselne vymedzili škálu bežných farieb, skomponovali jednoduchú pesničku pre micro:bita a zostavili krátku animáciu priamo pomocou jeho diód. Získané vedomosti a zručnosti potom využili a ďalej rozvíjali spolu so sociálnymi a komunikačnými zručnosťami pri práci a sprevádzaní pokusmi mladších žiakov zo ZŠ. Zážitkovo orientované “Dni objavov” boli nakoniec dva a realizované boli v dňoch 23. 6. 2022 so žiakmi ôsmeho ročníka ZŠ Trnové a 24. 6. 2022 s vybranými žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ R. Zaymusa. Pomôcky nakúpené z grantu spolufinancovaného Mestom Žilina boli opäť použité v septembri až novembri počas bežného vyučovania u druhákov v sérii pokusov zameraných na rovnaké javy ako v “Dni objavov”. Počas chémie mali študenti Gymnázia k dispozícii pracovné listy na zdokladovanie porozumenia témam a na informatike vďaka novým typom senzorov mali možnosť merať aj vlhkosť pôdy či ovzdušia a atmosferický tlak. Zároveň vytvorili online chemický žurnál a video, kde zdokumentovali svoju prírodovednú a digitálnu gramotnosť rozšírenú o poznatky získané vďaka projektu.

Mediálne výstupy
Internetová stránka a sociálne médiá školy – Gymnázium Veľká okružná – 1. 7. 2022 – článok
Žilinský večerník – 12. 7. 2022 – článok – strana 6

Galéria