Agentúra osobnej asistencie Žilina – jedinečná sociálna služba

Číslo zmluvy: 113/2019 – OKŠCRMR / 2019
Názov projektu: Agentúra osobnej asistencie Žilina – jedinečná sociálna služba
Dátum konania projektu: 1.1.2019
Predkladateľ: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Agentúra osobnej asistencie Žilina, organizačná zložka

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu „Agentúra osobnej asistencia Žilina – jedinečná sociálna služba“ bolo
podporiť trvalú udržateľnosť činnosti Agentúry osobnej asistencie pre obyvateľov mesta Žilina (osoby s ŤZP), systematicky a multidisciplinárne dopomáhať k zlepšovaniu ich kvality života, aktívne podporovať ich sociálnu integráciu a sociálnu inklúziu v rámci Žiliny a blízkeho okolia. Ambíciou projektu bolo i zlepšovanie možností a podmienok na širšie zapájanie sa osôb s ŤZP do diania v komunite na princípe zmocňovania, zlepšovanie ich socializácie, sebarealizácie, podporovanie ich zmysluplnosti a prínosu pre spoločnosť.
Agentúra osobnej asistencie Žilina ponúka pre mesto Žilina a jeho obyvateľov sociálnu službu „sprostredkovanie osobnej asistencie“ podľa zákona 448/2008 Z. z. v z.n.p. Táto sociálna služba je v krajskom meste Žilina zatiaľ jediná svojho druhu (do roku 2017 úplne absentovala). Jej činnosť vnímame ako mimoriadne prospešnú a významnú pre obyvateľov mesta Žilina. Vďaka osobnej asistencii môžu i osoby s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím zotrvať v ich prirodzenom prostredí a viesť relatívne samostatný a nezávislý život na rovnocennom základe s osobami bez zdravotného znevýhodnenia, bez nutnosti ich umiestňovania do zariadení sociálnych služieb, či hľadania inej formy starostlivosti.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Agentúra osobnej asistencie Žilina významne prispieva k zlepšovaniu kvality života osôb s ŤZP v meste Žilina intenciách podpory ich samostatného a nezávislého sociálneho fungovania (za pomoci osobných asistentov).
Agentúra osobnej asistencie Žilina patrí medzi jedinečný projekt svojho druhu. Okrem Bratislavy a Žiliny sa nikde inde na Slovensku v takom rozsahu podpore užívateľov osobnej asistencie a ich osobným asistentom nevenuje žiadny iný subjekt. Vnímame preto za veľmi dôležité, aby Agentúra osobnej asistencie v Žiline pretrvala a mala stabilné podmienky na jej fungovanie a činnosť aj do budúcna,v prospech podpory osôb s ŤZP, ich sociálnej integrácii, nezávislému sociálnemu fungovaniu na rovnocennom základe s osobami bez zdravotného postihnutia.
Finančné prostriedky projektu boli čerpané výhradne na položky a aktivity uvedené v projekte. Boli použité na dovybavenie bezbariérovej kancelárie (nábytok, interiérové doplnky a technické dovybavenie), na výrobu a zakúpenie propagačných prostriedkov (interiérové, exteriérové, textilné, tlačené, tlačové) a propagačných
doplnkov na osvetovo – propagačnú činnosť (stojany, skladací stôl a stoličky do propagačného stanu).
Počas roku 2019 sa agentúra zúčastnila viacerých osvetových a propagačných aktivít na zvyšovanie povedomia o osobnej asistencii a filozofie nezávislého života osôb s ŤZP (Profesia Days, Inter – Nos). Ďalšie formy osvety prebiehali na pôde Krajskej knižnice v Žiline, v bezbariérových priestoroch budovy SEVIS, VŠZaSP sv. Alžbety a lokálnych / regionálnych kultúrnych centrách. Časť finančných prostriedkov sa použila na poštovné náklady, inzerciu a propagáciu činnosti Agentúry osobnej asistencie v lokálnych médiach (Žilinský Večerník, Diecéza) ako i na cestovné náklady súvisiace s propagáciou a osvetou.

Mediálne výstupy:
facebook Agentúry osobnej asistencie Žilina – 03.11.2019 – podakovanie: https://www.facebook.com/Agent%C3%BAra-osobnej-asistencie-%C5%BDilina-886250771538178/__tn__=kC-R&eid=ARAE0_cq4Gy4dcLEsyvgRRhJzTtrZFBeRtaBDsBjlQ-Df5f3aEUzgxQ3gV4JY1a9czLXKN2ugMBNOcUU&hc_ref=ARSpBn-sXnRMDx7a21LdQMxoLPzFa2kN4h5TyNd2fxJiYH0FTBlrXjVYImDD7i46e_k&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAECGeC1qKvIkwQOWm3_EPYE1uu1BoqI_k0JW25ohdC9izqZGyAYyeBWVeI9mMnYYVBX85B9gF1JghQmskjLPqL3wpkm6vNjd7grhKD3c7fRrk3sPDhqTtAhA53NM4mrmzes-5yaWwd4iT9DGKV3Bs4I5YgYga0myN_nSxO227FjUfH11UcnEKCXYpkZWxFnQ0OFvYu_GDviWG83gm-cSiTi8OgfRU_95oFbvLjV4YtxSuRXzhtRE_vxJkKAW9VHFWfpeycWOnLk2A6REq0fMFmHY2rQkuBA2usAMd6O6tC3fFqsc4gCqYABZQkhBmVCW_xaF21qRlNpyqBJ7RRpIwHBg