Reštaurovanie prícestnej kaplnky v Žiline, Hruštiny – Šibenice

Číslo zmluvy 44/2021
Názov projektu Reštaurovanie prícestnej kaplnky v Žiline, Hruštiny – Šibenice
Dátum konania projektu 12.11.2021
Predkladateľ NOBIS PROSPERE

Cieľom projektu bolo:
Cieľom reštaurovania je prinavrátiť kaplnke jej pôvodný architektonický historický výraz odstránením sekundárnych opráv a doplnkov z minulosti a opravou súčasných poškodených častí – strecha, ktoré majú vplyv na zhoršujúci sa stav kaplnky. Zreštaurovaná kaplnka má akcentovať synergický vzťah so zachovaným úsekom historicky dôležitej cesty. Pamiatka sa v súčasnosti nachádza v blízkosti oddychovej zóny na Vodnom diele Žilina. Kaplnka s cestou môžu významne obohatiť a prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V rámci projektu sme začali realizovať opravu kaplnky na Hruštinách v Žiline, ktorá bola vážne poškodená nielen zubom času, ale i spadnutým konárom zo stromu. V prvej etape sme zdokumentovali kaplnku, rozobrali zničenú strechu a vykonali nevyhnutné zásahy, aby nedošlo k nezvratným poškodeniam tejto úžasnej stavby na periférii mesta. Zabezpečili sme úpravu bezprostredného okolia kaplnky, vyčistenie priestoru, nakúpili sme materiál na nevyhnutnú rekonštrukciu. Zrenovovali sme určité prvky, napr. kríž kaplnky. Všetky činnosti sú uvedené vo faktúrach, ktoré tvoria súčasť vyúčtovania. Podstatný bol aj bádateľský výskum a činnosti smerujúce k vysporiadaniu kaplnky. Oprava kaplnky sa stretla s pozitívnym ohlasom obyvateľov Mojšovej Lúčka a Rosiniek, ktorí majú k danému miestu intímny vzťah. Ďakujeme mestu Žilina za pomoc.

Mediálne výstupy

TV JOJ – 10/2021 – reportáž v Noviny TV JOJ
TV JOJ – 11/2021 – reportáž v Noviny TV JOJ

Galéria

hdr