5. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline

Abstrakt projektu:

Projekt bol zameraný na určitú špecifickú komunitu ľudí a to sluchovo postihnutých, ktorí sa nachádzajú v Žilinskom kraji (domáci hosťujúci) a sluchovo postihnutých zo celého Slovenska (návštevníci). Celý deň prebiehal v športovom duchu v paralelne prebiehajúcich štyroch disciplínach a to: stolný tenis, futsal, bowlingu v Element Café (OC Mirage), šípkarský terč v podnikateľskom dome na ulici Kálov, v priestoroch KC ANEPS ZA. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme boli nútení zrušiť plánovanú 1 športovú disciplínu a to bedminton, kde bol najnižší záujem o túto športovú discíplinu. Cieľom projektu bolo podporiť nepočujúcich športovcov a umožniť im priestor na zmeranie si síl medzi sebou bez komunikačnej bariéry, zúčastnili sa aj športovci z Českej republiky a Poľska. Celkovo sa na športovom podujatí zúčastnilo 175 sluchovo postihnutých, z toho 120 športovcov a 55 divákov.

 

Hodnotenie stavu riešenia projektu:

Projekt dosiahol cielený úspech v rámci priebehu športového dňa, kde boli zabezpečení dobrovoľníci ovládajúci aj posunkovú reč aj hovorenú reč, kde nepočujúci športovci nepociťovali komunikačnú bariéru. Športové úspechy našich žilinských nepočujúcich tiež pokladáme za významné, kde sme obsadili 1 ženy a 1 muži miesto v stolnom tenise, a 1., 2 muži. a 3 miesto ženy v bowlingu. Celkový prínos hodnotíme ako vynikajúci, po športových disciplínach bolo vyhodnotenie v KC ANEPS ZA, kde mali možnosť sluchovo postihnutí stretnúť aj ľudí zo zahraničia a vymeniť si tak vzájomné životné udalosti, ktoré pre nich predstavujú skúsenosť.

 Poskytovatelia sponzorského daru:

Finančný: Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj

 Materiálny: priestory v KC ANEPS ŽA, pitná voda – Mgr. Jana Filipová, Beautyline – tlač diplomov, Lambert – materiálny dar, športové vesty – Peter Kolarčík

Zhrnutie celej akcie : počet účastníkov 175 ľudí (sluchovo postihnutí, rodičia sluchovo postihnutých, priatelia a široká verejnosť.)

V Žiline, dňa 01.07.2015, František Podhorský

1 2 3 4 5 6