Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti boja proti extrémizmu

Číslo zmluvy: 49/2020
Názov projektu: Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti boja proti extrémizmu
Dátum konania projektu: 5.11.2020
Predkladateľ: Židovská náboženská obec Žilina

Cieľom projektu bolo: Zatraktívnením vzdelávania žiakov a študentov všetkých typov škôl účasťou na prednáškach a besedách s použitím multimediálnej techniky a taktiež jednoduchším prístupom k potrebným informáciám na jednom mieste (monotematická knižnica) napomáhať k vytváraniu objektívneho pohľadu na židovskú komunitu, judaizmus, holokaust a tým následne prispieť k zníženiu miery antisemitizmu.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci projektu sme v spolupráci s Mestským úradom Žilina realizovali metodický deň pre učiteľov základných škôl, ktorý sa uskutočnil v bývalej ortodoxnej synagóge na Dlabačovej ulici v Žiline. Počas neho sa pedagógovia zúčastnili prednášky o judaizme, histórii Židov v Žiline, ich osude v 20. storočí a súčasnosti žilinskej židovskej komunity, zhliadli krátky dokumentárny film z cyklu „Knižnica zachránených pamätí“ – príbeh žilinského občana, ktorý prežil holokaust, pozreli si Expozíciu judaík a novozriadenú knižnicu a boli oboznámení s ponukou aktivít pre žiakov základných škôl. Pripravovaný metodický deň pre učiteľov stredných škôl a následne oslovenie škôl s ponukou prednášok a besied pre žiakov, aj prostredníctvom pedagógov, ktorí sa zúčastnili metodického dňa, zrealizujeme po zlepšení pandemickej situácie. Grantovú dotáciu sme využili na zakúpenie časti multimediálnej techniky – notebooku (dataprojektor a zvukovú aparatúru sme už vlastnili) – na premietanie filmov z DVD nosiča, prezentácií a fotografií.
Druhá časť projektu bola venovaná monotematickej knižnici v ortodoxnej synagóge. Vďaka grantovej dotácii sme zaobstarali nábytok do knižnice (regál) a zakúpili časť kníh do knižnice. Knižnica je úzko špecializovaná na literatúru týkajúcu sa holokaustu, judaizmu, vo všeobecnosti všetkého, čo sa týka židovskej komunity a je určená hlavne pre žiakov a študentov pri vypracovávaní školských projektov, ročníkových, bakalárskych, diplomových prác, pri študentskej vedeckej činnosti a pod. a pre pedagógov za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Knižnica je otvorená v čase otváracích hodín Expozície judaík v ortodoxnej synagóge a je možná prezenčná a aj absenčná výpožička kníh. Knižničný fond bude priebežne dopĺňaný.

Mediálne výstupy:

www.kehilazilina.sk – v priebehu projektu články – http://kehilazilina.sk/ziskali-sme-grant-od-mesta-zilina/http://kehilazilina.sk/metodicky-den-v-ortodoxnej-synagoge/,
http://kehilazilina.sk/otvorenie-kniznice-v-ortodoxnej-synagoge/

Galéria: